x
Wyszukaj w serwisie
x

Deklaracja DO-1

Deklaracje do wydruku

PDFDeklaracja DO-1 2021 XII v2.pdf (315,51KB)


 

Uchwałą NR XXXV/359/2022 Rady Miejskiej w  Głubczycach  z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wprowadzono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

Zgodnie z powyższą uchwałą roczna stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła:

 • dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 185,00 zł;
 • jeżeli właściciel nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 555,00 zł;

 

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji wraz z blankietem opłat na dany rok.

 

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji opłaty, a opłata uiszczana będzie w wysokości podanej w doręczonym zawiadomieniu.

 

Jednocześnie przypominamy, że w terminie :

 • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
 • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana będąca podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości;

właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, w Wydziale Komunalno-Inwestycyjnym (pokój nr 15, I piętro) lub w siedzibie  zarządcy lub administratora. 

 

Zgodnie z art. 10 ust. 2b ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - kto nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny.compost-419261_1920.jpeg


Częściowe zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami - dla kogo?

Rada Miejska w Głubczycach Uchwałą nr XXIV/251/20 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zwalnia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 8,00 zł od łącznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Co należy zrobić?

Podstawą częściowego zwolnienia właściciela nieruchomości zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostującym bioodpady w kompostowniku przydomowym jest założenie w Urzędzie Miejskim w Głubczycach stosownego oświadczenia o kompostowaniu bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

 

W związku z dokonaną zmianą, nie będą generowane nowe blankiety wpłat z już pomniejszoną stawką.

 

W przypadku konieczności posiadania takiego blankietu ze zmienioną stawką prosi się o kontakt z Urzędem Miejskim w Głubczycach Wydział Komunalno-Inwestycyjny tel. 77 4853021 wew. 231.

 

 

Oświadczenia można składać za pośrednictwem skrzynki podawczej umiejscowionej przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14; 48-100 Głubczyce.

 


60% ulgi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Przypominamy, że zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje:

 • właścicielowi nieruchomości, na której zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 • ulga przypada na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie wielodzietnej,
 • w wysokości 60% miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zwolnienie wynosi 60% i obliczane jest od obecnie obowiązującej stawki w wysokości 32,00 zł. Po zwolnieniu kwota opłaty za odpady dla trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie wielodzietnej posiadającego ważną Kartę Dużej Rodziny wynosi 12,80 zł.

 

Ulga za kompostownik

 

Ponadto Urząd przypomina, iż istnieje możliwość uzyskania zniżki w wysokości 8 zł od całości kwoty opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami z tytułu kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowym kompostowniku w nieruchomościach jednorodzinnych.

 

Aby uzyskać zwolnienia z części opłaty konieczne jest złożenie deklaracji, w której należy zaznaczyć odpowiednio:

 • posiadanie Karty Dużej Rodziny oraz załączyć kserokopie Karty Dużej Rodziny (dla każdej osoby, na którą naliczona ma zostać zniżka);
 • posiadanie przydomowego kompostownika;
Data publikacji: 02-04-2014 12:55
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora