x
Wyszukaj w serwisie
x

Deklaracja DO-1

Deklaracje do wydruku

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( DO - 1) od 01.01.2020 r..pdf


Wniosek o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFWniosek o zwolnienie z części opłat.pdf


 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) Gmina Głubczyce zawiadamia, że w związku z Uchwałą Nr XV/182/19 Rady Miejskiej w Głubczycach  z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty wprowadzono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 stycznia 2020 roku miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:

  • dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w wysokości 21,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane
    i odbierane w sposób selektywny,
  • jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynosi  63,00 zł od mieszkańca.

 

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.

 

 

Ponadto, Uchwałą NR XV/181/19 Rady Miejskiej w  Głubczycach  z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wprowadzono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 stycznia 2020 roku roczna stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła:

  • dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 165,00 zł;
  • jeżeli właściciel nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 495,00 zł;

 

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji wraz z blankietem opłat na 2020 rok.

 

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji opłaty, a opłata uiszczana będzie w wysokości podanej w doręczonym zawiadomieniu.

 

Jednocześnie przypominamy, że w terminie :

  • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
  • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana będąca podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości;

właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, w Wydziale Komunalno-Inwestycyjnym (pokój nr 15, I piętro) lub w siedzibie  zarządcy lub administratora. 

 

Zgodnie z art. 10 ust. 2b ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - kto nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny.compost-419261_1920.jpeg


Częściowe zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami - dla kogo?

Rada Miejska w Głubczycach Uchwałą nr XXIV/251/20 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zwalnia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 8,00 zł od łącznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Co należy zrobić?

Podstawą częściowego zwolnienia właściciela nieruchomości zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostującym bioodpady w kompostowniku przydomowym jest założenie w Urzędzie Miejskim w Głubczycach stosownego oświadczenia o kompostowaniu bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

 

W związku z dokonaną zmianą, nie będą generowane nowe blankiety wpłat z już pomniejszoną stawką.

 

W przypadku konieczności posiadania takiego blankietu ze zmienioną stawką prosi się o kontakt z Urzędem Miejskim w Głubczycach Wydział Komunalno-Inwestycyjny tel. 77 4853021 wew. 231.

 

 

Oświadczenia można składać za pośrednictwem skrzynki podawczej umiejscowionej przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14; 48-100 Głubczyce.

 

PDFOświadczenie kompostowniki.pdf

Data publikacji: 02-04-2014 12:55
Data modyfikacji: 12-04-2021 09:49