x
Wyszukaj w serwisie
x
 • >
 • >
 • >

Deklaracja DO-1

DEKLARACJE DO WYDRUKU:

PDFDeklaracja DO-1 2021 XII v2.pdf (315,51KB)


System gospodarowania odpadami na terenie Gminy Głubczyce obejmuje tylko właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych tj. prowadzących działalność gospodarczą muszą indywidualnie zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Głubczyce.

 

Rejestr dostępny jest na stronie internetowej tut. Urzędu www.bip.glubczyce.pl  w  zakładce Ochrona środowiska > Działalność regulowana.

 

Właściciel nieruchomości ma obowiązek:

 • zaopatrzyć nieruchomość w pojemnik na odpady i utrzymywać go  w należytej czystości;
 • selektywnie zbierać odpady  komunalne, zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce;
 • ponosić od 1 lipca 2013 r. na rzecz Gminy Głubczyce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązek selektywnej zbiórki!

 

Podział na poszczególne frakcje odpadów komunalnych  :

 • papier
 • metale i tworzywa sztuczne
 • szkło
 • bioodpady
 • zmieszane

 

Deklarację można pobrać :

 1. w Urzędzie Miejskim w Głubczycach ul. Niepodległości 14,  pokój nr 15;
 2. ze strony internetowej:  www.glubczyce.pl.→ Utrzymanie czystości i porządku w gminie > Deklaracja DO-1 - do pobrania;
 3. u swojego zarządcy nieruchomości wspólnej.

 

Deklarację można złożyć:

 1. osobiście w Urzędzie Miejskim w Głubczycach ul. Niepodległości 14,  pokój nr 15 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Głubczycach ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce;
 2. w przypadku właścicieli, współwłaścicieli,  najemców, dzierżawców, użytkowników wieczystych lokali w zabudowie wielorodzinnej, deklaracje składa  zarządca  lub inny podmiot władający nieruchomością.

 

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Głubczyc określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Złożona deklaracja jest podstawą do uiszczania na rzecz Gminy Głubczyce  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opłaty będą wnoszone za dany miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego, na indywidualny rachunek klienta lub u sołtysa - inkasenta, na terenie wiejskim.

 

Z ponoszonych przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Gmina Głubczyce pokrywać będzie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmujące:

 • koszt odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • koszt utworzenia i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów  komunalnych,
 • koszt obsługi administracyjnej systemu.

 


Uchwała

Uchwałą NR XXXV/359/2022 Rady Miejskiej w  Głubczycach  z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wprowadzono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

Zgodnie z powyższą uchwałą roczna stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła:

 • dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 185,00 zł;
 • jeżeli właściciel nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 555,00 zł;

 

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji wraz z blankietem opłat na dany rok.

 

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji opłaty, a opłata uiszczana będzie w wysokości podanej w doręczonym zawiadomieniu.

 

Jednocześnie przypominamy, że w terminie :

 • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
 • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana będąca podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości;

właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, w Wydziale Komunalno-Inwestycyjnym (pokój nr 15, I piętro) lub w siedzibie  zarządcy lub administratora. 

 

Zgodnie z art. 10 ust. 2b ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - kto nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny.compost-419261_1920.jpeg


Częściowe zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami - dla kogo?

Rada Miejska w Głubczycach Uchwałą nr XXIV/251/20 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zwalnia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 8,00 zł od łącznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Co należy zrobić?

Podstawą częściowego zwolnienia właściciela nieruchomości zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostującym bioodpady w kompostowniku przydomowym jest założenie w Urzędzie Miejskim w Głubczycach stosownego oświadczenia o kompostowaniu bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

 

W związku z dokonaną zmianą, nie będą generowane nowe blankiety wpłat z już pomniejszoną stawką.

 

W przypadku konieczności posiadania takiego blankietu ze zmienioną stawką prosi się o kontakt z Urzędem Miejskim w Głubczycach Wydział Komunalno-Inwestycyjny tel. 77 4853021 wew. 231.

 

 

Oświadczenia można składać za pośrednictwem skrzynki podawczej umiejscowionej przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14; 48-100 Głubczyce.

 


60% ulgi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Przypominamy, że zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje:

 • właścicielowi nieruchomości, na której zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 • ulga przypada na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie wielodzietnej,
 • w wysokości 60% miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zwolnienie wynosi 60% i obliczane jest od obecnie obowiązującej stawki w wysokości 32,00 zł. Po zwolnieniu kwota opłaty za odpady dla trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie wielodzietnej posiadającego ważną Kartę Dużej Rodziny wynosi 12,80 zł.

 

Ulga za kompostownik

 

Ponadto Urząd przypomina, iż istnieje możliwość uzyskania zniżki w wysokości 8 zł od całości kwoty opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami z tytułu kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowym kompostowniku w nieruchomościach jednorodzinnych.

 

Aby uzyskać zwolnienia z części opłaty konieczne jest złożenie deklaracji, w której należy zaznaczyć odpowiednio:

 • posiadanie Karty Dużej Rodziny oraz załączyć kserokopie Karty Dużej Rodziny (dla każdej osoby, na którą naliczona ma zostać zniżka);
 • posiadanie przydomowego kompostownika;
Data publikacji: 02-04-2014 12:55
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg