x
Wyszukaj w serwisie
x

2013-12-12 KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SPRAWIE UTWORZENIA GŁUBCZYCKIEJ RADY SENIORÓW

Informacja

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących utworzenia Głubczyckiej Rady Seniorów. Z wnioskiem o jej powołanie, już od jakiegoś czasu występowały środowiska skupiające osoby starsze, jednak dopiero wprowadzona pod koniec listopada br. zmiana ustawy o samorządzie gminnym nadająca radom gmin uprawnienie do utworzenia Rady Seniorów pozwoliła na wszczęcie odpowiedniej procedury uchwałodawczej.

Z projektem uchwały można się zapoznać w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (pok nr 10) a także na stronie internetowej zawierającej Bazę Własnych Aktów Prawnych - w tym m.in. projekty uchwał Rady (poniżej link do projektu)

projekt Uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach ( druk nr 212A) w sprawie utworzenia Głubczyckiej Rady Seniorów

Do 17 stycznia 2014 roku  mieszkańcy Gminy, organizacje społeczne, mające siedzibę lub prowadzące statutową działalność na terenie Gminy Głubczyce oraz wszystkie zainteresowane osoby i instytucje, mogą składać wnioski i opinie do w/w projektu wraz z krótkim uzasadnieniem w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miejskiego.

Po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami i opiniami, w przypadku ich uwzględnienia, zostanie sporządzona nowa wersja projektu uchwały, która zostanie skierowana na sesję Rady Miejskiej planowaną pod koniec stycznia 2014 roku.

Burmistrz Głubczyc

Jan Krówka

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji

W w/w terminie wpłynęły dwa wnioski złożone przez Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Głubczycach oraz Stowarzyszenie na rzecz działalności lokalnej "Razem dla Głubczyc".

Wniesione uwagi dotyczyły m.in. rozszerzenia zapisów określających cel działania rady seniorów (wspieranie działalności rekreacyjnej i sportowej, wspieranie kompetencji cyfrowych) oraz propozycję uzależnienia ilości delegowanych do rady osób przez organizację proporcjonalnie do liczby jej członków. Drugi wniosek zawierał m.in. propozycję zdefiniowania osoby seniora poprzez określenie jej wieku (np. powyżej 65 lat) lub innego czynnika określającego jej status (emerytura), umożliwienie osobom niezrzeszonym kandydowania do rady seniorów oraz konieczność ustalenie kryteriów uprawniających instytucję lub organizację działającą na rzecz osób starszych do delegowania osób (tylko starszych) do rady seniorów, a także sugestię ograniczenia udziału w pracach rady osób z instytucji lub organizacji, które nie są osobami starszymi.

W przygotowanej nowej wersji projektu uchwały ( druk nr 212 B) uwzględniono rozszerzenie zapisów dotyczących celu działania rady seniorów oraz zaproponowano aby każdej organizacji przysługiwało prawo delegowania jednego kandydata, a w przypadku gdy należy do niej więcej niż 100 członków w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie Gminy Głubczyce, organizacja może delegować dwóch kandydatów.

Ponieważ zapisy ustawowe nie ograniczają składu rady seniorów tylko do osób starszych, nakazując jednocześnie uwzględnienie w niej udział osób będących przedstawicielami podmiotów działających na rzecz osób starszych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, a więc co do zasady w większości czynnych zawodowo i mniej zaawansowanych pod względem wieku, zapisy ograniczające ich udział mogą być powodem stwierdzenia przez nadzór prawny Wojewody niezgodności uchwały z prawem. Także zapisy art 5c ust 5 ustawy nakazujące radzie gminy przy określaniu trybu wyboru jej członków dążenie do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych, sugerują ograniczenie pozyskiwania kandydatów do rady seniorów spośród osób zrzeszonych w tych organizacjach.

W przedkładanym projekcie nie ustosunkowano się do konieczności zdefiniowania wprost pojęcia osoby starszej. pozostawiając ewentualne rozstrzygnięcie Radzie Miejskiej.

Komisje Rady Miejskiej opiniując przedłożony im projekt (druk nr 212B) zaproponowały wniesienie następujących zapisów:

- dookreślenie rodzaju organizacji uprawnionych do delegowania przedstawicieli do Rady Seniorów  - "§ 1. (...) Rada składa się z (....) przedstawicieli podmiotów, których głównym zadaniem jest działalność na rzecz poprawy jakości życia osób starszych (...)."

- oraz, że: "§ 2. Osobą starszą, w rozumieniu niniejszego statutu, jest osoba która ukończyła 65 lat":

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 22 stycznia 2014 roku, po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w konsultacjach oraz przyjęciu w części zaproponowanych wniosków Komisji, została podjęta uchwała o utworzeniu Głubczyckiej Rady Seniorów (bezpośreni link do uchwały oraz plik w formacie *.pdf - poniżej)

Uchwała nr XLIV/337/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia Głubczyckiej Rady Seniorów .

PDFUchwała Rady Miejskiej w Głubczycach w sprawie utworzenia Głubczyckiej Rady Seniorów.pdf (185,55KB)

 

 

 

Data publikacji: 12-12-2013 16:04
Data modyfikacji: 31-01-2014 09:28
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora