x
Wyszukaj w serwisie
x

Podmioty odbierające odpady komunalne i poziomy recyklingu

Informacja o podmiotach uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie odpadów komunalnych
na terenie Gminy Głubczyce


 

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenów zamieszkałych  na terenie Gminy Głubczyce jest firma:

Usługi Komunalne Sp. z o.o.

ul. Pocztowa 8,

48-100 Głubczyce

tel. 77 485 22 69

 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) znajduje się w Głubczycach przy

ul. Pocztowej  8 i prowadzi go firma:

Usługi Komunalne Sp. z o.o.

ul. Pocztowa 8,

48-100 Głubczyce

tel. 77 485 22 69

Godziny funkcjonowania PSZOK-u: Poniedziałek - Czwartek 7.00 - 15.00,  Piątek 7.00 - 18.00, Sobota 7.00 - 13.00

 

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Usługi Komunalne Sp. z o.o.

ul. Pocztowa 8,

48-100 Głubczyce

tel. 77 485 22 69

Punkt zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny znajduje się w Głubczycach przy  ul. Pocztowej  8.

 

 

Miejsca zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Głubczyce:

 • zmieszanych odpadów komunalnych : składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Domaszkowicach;
 • odpadów zielonych - Kompostownia zlokalizowana na terenie Składowiska  odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Głubczycach;
 • pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  przeznaczonych do składowania- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Domaszkowicach.

 

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Głubczyce w roku 2023

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  w roku 2023 wyniósł 20%
 • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w roku 2023 wyniósł 25%
 • Osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych wyniósł 47%

 

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Głubczyce w roku 2022

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  w roku 2022 wyniósł 28%
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2022 wyniósł 22%
 • Osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych wyniósł 49%

 

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Głubczyce w roku 2021

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  w roku 2021 wyniósł 24%
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2021 wyniósł 20%
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2021 wyniósł 94%
 • Osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych wyniósł 24%

 

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Głubczyce w roku 2020

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  w roku 2020 wyniósł 23 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2020 wyniósł 53,5 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2020 wyniósł 84,58 %
 • Osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych wyniósł 46%

 

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Głubczyce w roku 2019

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  w roku 2019 wyniósł 19,47 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2019 wyniósł 46,2 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2019 wyniósł 78,6 %

 

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Głubczyce w roku 2018

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  w roku 2018 wyniósł 23,7 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2018 wyniósł 48,1 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2018 wyniósł 80,5 %

 

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Głubczyce w roku 2017

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  w roku 2017 wyniósł 33 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2017 wyniósł 44 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2017 wyniósł 82 %

 

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Głubczyce w roku 2016

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  w roku 2016 wyniósł 0 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2016 wyniósł 39,16 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2016 wyniósł 90,43 %

 

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Głubczyce w roku 2015

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  w roku 2015 wyniósł 0 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2015 wyniósł 51,01 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2015 wyniósł 100 %

 

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Głubczyce w roku 2014

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  w roku 2014 wyniósł 49,96 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2014 wyniósł 34,08 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2014 wyniósł 100 %

 

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Głubczyce w roku 2013

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  w roku 2013 wyniósł 74,19 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2013 wyniósł 26,96 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2013 wyniósł 100 %

 

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Głubczyce w roku 2012

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  w roku 2012 wyniósł 115,98 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2012 wyniósł 26,00 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2012 wyniósł 100 %

 

Drodzy rolnicy!

W związku z licznymi pytaniami odnośnie odpadów z działalności rolniczej takich jak folia odpadowa, sznurek czy opony, informujemy że zgodnie z ustawą o odpadach powyższe odpady pochodzące z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi.

Wszelkie odpady pochodzące z działalności rolniczej winny być przekazane we własnym zakresie podmiotom, które mogą i przyjmują tego typu odpady i mają na to odpowiednie zezwolenie. Odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych. Nie można ich również oddać do PSZOK, gdyż punkt ten jest jedynie dla odpadów z gospodarstw domowych.

Dane o podmiotach gospodarujących odpadami , w tym odpadami folii, sznurka oraz opon są ogólnodostępne na stronie www.rejestr-bdo.mos.gov.pl

Zgodnie z zapisami art. 3 ust 2 pkt. 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - gmina jest zobowiązana do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

Rolnik jako wytwórca odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady powstające w trakcie prowadzenia działalności rolniczej.

 

Wykaz przykładowych punktów zbierania odpadów folii, sznurka i opon z gospodarstw rolnych

 

 

L.p

Nazwa podmiotu

Adres

Rodzaj przyjmowanych odpadów

1.

INTEREKO Sp. z o.o.

ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4

45-828 Opole

tel. 77 451 52 73

zużyte opony, folia odpadowa

2.

Remondis Opole Zakład MechanicznoBiologicznego Przetwarzania Odpadów

Al. Przyjaźni 9,

45-573 Opole

tel. 77 453 62 62

folia odpadowa, sznurek

4.

Ekoplast-Produkt Sp. z o.o.

ul. Frysztacka145

43-400 Cieszyn tel. 33 858 00 75

folia odpadowa, sznurek, zużyte opony

5

ECOFOL Marcin Babiak

ul. Szymanowska 6 46-250 Wołczyn tel. 602 266 369

folia odpadowa, sznurek

6.

Zakład Wtórnego Obrotu Zużytym Ogumieniem Wojciech Mądrzycki

ul. Rogoźnicka 34 58-150 Goczałków tel. 74 855 95 85

zużyte opony

 

 

 

 

Data publikacji: 31-07-2013 13:10
Data modyfikacji: 15-04-2024 13:09
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg