x
Wyszukaj w serwisie
x

Ogloszenie

Ogłoszenie

w sprawie ustalenia wysokości wadium warunkującego udział w przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego dworca kolejowego PKP położonej przy ulicy Dworcowej 5 w Głubczycach

Zgodnie z § 13 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) w uzupełnieniu ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym Nr RPiR.0050.2.38.2013.JK podanym do publicznej wiadomości w dniu 7 maja 2013 roku

ustalam

wysokość wadium warunkującego udział w przetargu w kwocie 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), informując równocześnie, że w przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne, jeżeli najpóźniej w dniu 4 czerwca 2013 roku wniosą wadium do kasy tut. Urzędu (kasa czynna w godzinach: poniedziałek 8.00 - 16.15, wtorek - czwartek 8.00 - 14.30, piątek. 8.00 - 13.30) lub na konto tut. Urzędu nr 94 10902154 0000 0005 6000 0129 Bank Zachodni WBK S.A. Oddział w Głubczycach. Za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nie­ruchomo­ści (adres, numer działki). Wpła­cone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieru­chomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub za­mknięcia przetargu. Zwrot wadium z konta depozyto­wego następować bę­dzie bez odse­tek, a Burmistrz Głubczyc nie bę­dzie naliczał należności za obsługę ban­kową.

Data publikacji: 20-05-2013 09:28
Data modyfikacji: 20-05-2013 09:28
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora