x
Wyszukaj w serwisie
x

Pożyczki dla przedsiębiorców

http://www.wfosigw.opole.pl/pozyczki-dla-przedsiebiorcow-msp/ogloszenia

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy zainteresować Państwa naszą ofertą niskooprocentowanych pożyczek dla przedsiębiorców należących do sektora MŚP – sektor małych i średnich przedsiębiorców.

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu utworzono Fundusz pożyczkowy ze środków przekazanych w wyniku podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn. „Ochrona środowiska szansą rozwoju sektora MSP w województwie opolskim - utworzenie funduszu pożyczkowego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.2 "Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości”. Projekt realizowany jest od dnia 1 stycznia 2010 r., a środki przekazane Funduszowi na jego realizację przeznaczone są na pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

W gospodarce sektor MŚP odgrywa główną rolę w zakresie przedsiębiorczości, innowacji i zatrudnienia jednak zdecydowanie najczęściej stoi przed ścianą niedoskonałości rynku w pozyskiwaniu pożyczek, kredytów czy dotacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom proponujemy podjęcie współpracy, która daje szansę unowocześnienia i rozwoju Państwa przedsiębiorstwa. Wiemy jak ważnym elementem w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem jest optymalizacja ponoszonych kosztów, dlatego też proponujemy podjęcie działań, które zapewnią komfort zarówno techniczny jak i finansowy.

Mamy nadzieję, iż przedstawiona oferta w pełni odzwierciedla Państwa potrzeby i spełnia wszelkie oczekiwania.

Zawsze z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości pod nr tel. 77 45 45 891 wew. 129, 149, 150, 103. Wszelkie pozostałe informacje i dokumenty dotyczące pożyczki można znaleźć na naszej stronie internetowej www.wfosigw.opole.pl w zakładce „Pożyczki dla przedsiębiorców - MŚP”.

 

Rodzaj przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o pożyczkę

 

 • należący do kategorii mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców;

 • posiadający siedzibę na terenie województwa opolskiego i prowadzący działalność lub realizujący inwestycję na terenie województwa opolskiego;

 • przedsiębiorcy spoza województwa opolskiego realizujący inwestycję na terenie województwa opolskiego.

 

Przeznaczenie pożyczki

 

 • pożyczki udzielane są na cele inwestycyjne i nieinwestycyjne bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej przez wnioskodawcę;

 • pożyczka nie może być udzielona na zakup gruntów i na zakupy o charakterze konsumpcyjnym a także na inwestycje objęte wsparciem ze środków europejskich zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej (wersja nr 4 z kwietnia 2012 r.);

 • pożyczka może być udzielona na każde zadanie spełniające „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

 

Oprocentowanie pożyczki

 

 • oprocentowanie pożyczek jest wg zmiennej stopy procentowej w wysokości stopy bazowej, określanej przez Komisję Europejską dla PL, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo o marżę ustaloną przez WFOŚiGW w Opolu po dokonaniu oceny sytuacji finansowo - ekonomicznej Pożyczkobiorcy oraz poziomu prawnych zabezpieczeń,

od 5,40 % w skali roku

 • oprocentowanie pożyczek udzielonych w ramach pomocy publicznej jest wg zmiennej stopy procentowej w wysokości 0,82 stopy bazowej, określanej przez Komisję Europejską dla PL, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, przy czym oprocentowanie nie może być niższe, niż 3,5 % w stosunku rocznym. Aktualnie oprocentowanie wynosi,

od 3,94 % w skali roku

 

Fundusz nie pobiera prowizji i opłat od udzielanych pożyczek.

 

Wysokość pożyczki

 

 • maksymalna kwota udzielonej pożyczki wynosi 500 000,00 zł netto;

 • minimalny wkład własny wynosi 5 % kosztu przedsięwzięcia netto;

 • koncentracja kapitału w ramach udzielanych pożyczek u jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 1 150 000 PLN, jednakże jednorazowa pożyczka udzielana na cele inwestycyjne i nie inwestycyjne bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej nie może być większa, niż 500 000 PLN.

 

Okres spłaty pożyczki

 

 • maksymalny okres spłaty pożyczki (łączny okres pożyczkowy) wynosi 60 miesięcy;

 • karencja w spłacie rat kapitałowych nie dłuższa niż 6 miesięcy, liczona od terminu uzyskania efektu rzeczowego przedsięwzięcia, określonego w umowie.

 

Zabezpieczenie pożyczki

 

 • obowiązkową formą jest weksel własny „in blanco” opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją
  wekslową, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pojedynczo lub w formie spółek osobowych - weksel własny „in blanco” opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez osobę fizyczną lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, poręczony przez małżonków tych osób;

 • w przypadku pożyczek przekraczających wartość 30 000 zł, wymagana jest co najmniej jedna dodatkowa forma zabezpieczenia, wybrana spośród zabezpieczeń określonych w „Regulaminie udzielania pożyczek dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw”.

 

Wniosek o pożyczkę

 

 • Fundusz udziela pożyczek na wniosek pożyczkobiorcy, sporządzony według określonego wzoru;

 • wnioski opracowane wg wzoru są rozpatrywane na bieżąco;

 • maksymalny okres od momentu złożenia prawidłowo sporządzonego i kompletnego wniosku o pożyczkę do dnia podjęcia decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki wynosi 30 dni.

 

Przeznaczenie pożyczki – przykłady

 

 • zakup maszyn, urządzeń, samochodów i ciągników;

 • zakup wyposażenia lokali, biur i gabinetów;

 • zakup materiałów i surowców związanych z nowo uruchamianą produkcją lub powiększeniem jej skali w wyniku realizowanej inwestycji;

 • zakup nieruchomości wraz z remontem;

 • budowę, przebudowę i remont budynków i budowli z dociepleniem ścian i dachów, wymianę okien i drzwi – termomodernizację;

 • na infrastrukturę techniczną – sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne;

 • na wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest i unieszkodliwienie azbestu;

 • na modernizację źródeł ciepła, w tym również z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej.

 

Kontakt:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53, 45-018 Opole

www.wfosigw.opole.pl

 

Zespół Funduszy Pożyczkowych MŚP (FP)

Bogusława Konczewska-Podsiadlik tel. 77 45 45 891 wew. 149; e-mail: ,

Marzena Bagińska tel. 77 45 45 891 wew. 129; e-mail: ,

Mariola Mańczyńska – tel. 77 45 45 891 wew. 150; e-mail: ,

Małgorzata Oleksiewicz – tel. 77 45 45 891 wew. 103, e-mail: ,

Data publikacji: 02-04-2013 10:13
Data modyfikacji: 02-04-2013 10:20
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora