x
Wyszukaj w serwisie
x

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głubczyce

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 r. władze samorządowe zostały zobligowane do zorganizowania systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rada Miejska w Głubczycach podjęła w związku z tym kilka ważnych uchwał dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami. Określają one m.in.: terminy, częstotliwość i tryb dokonywania opłat za śmieci oraz ich stawki, jak również sposób świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów oraz regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce (Utrzymanie czystości i porządku w gminie > Akty Prawne - Prawo Lokalne i Krajowe).

 

Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Głubczyce obejmuje tylko właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych tj. prowadzących działalność gospodarczą muszą indywidualnie zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Głubczyce. 

Rejestr dostępny jest na stronie internetowej tut. Urzędu www.bip.glubczyce.pl  w  zakładce Ochrona środowiska > Działalność regulowana.

 

Właściciel nieruchomości ma obowiązek:

- zaopatrzyć nieruchomość w pojemnik na odpady i utrzymywać go  w należytej czystości;

- selektywnie zbierać odpady  komunalne, zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce;

- ponosić od 1 lipca 2013 r. na rzecz Gminy Głubczyce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Deklarację można pobrać :

1. w Urzędzie Miejskim w Głubczycach ul. Niepodległości 14,  pokój nr 15;

2. ze strony internetowej:  www.glubczyce.pl.→ Utrzymanie czystości i porządku w gminie > Deklaracja DO-1 - do pobrania;

3. u swojego zarządcy nieruchomości wspólnej.

 

Deklarację można złożyć:

1) osobiście w Urzędzie Miejskim w Głubczycach ul. Niepodległości 14,  pokój nr 15 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Głubczycach ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce;

2) w przypadku właścicieli, współwłaścicieli,  najemców, dzierżawców, użytkowników wieczystych lokali w zabudowie wielorodzinnej, deklaracje składa  zarządca  lub inny podmiot władający nieruchomością.

 

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Głubczyc określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Złożona deklaracja jest podstawą do uiszczania na rzecz Gminy Głubczyce  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany, a opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.

 

Stawka za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Głubczyce została ustalona metodą: od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i wynosić będzie :

w lipcu 2013 r.:

> 13,70 zł od osoby, jeżeli odpady będą zbierane w sposób selektywny;

> 27,40 zł od osoby, jeżeli odpady zbierane będą w sposób zmieszany.

od 1 sierpnia 2013r.

> 11,00 zł od osoby, jeżeli odpady będą zbierane w sposób selektywny;

> 22,00 zł od osoby, jeżeli odpady zbierane będą w sposób zmieszany.

 

Opłaty będą wnoszone za dany miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego, na indywidualny rachunek klienta lub u sołtysa - inkasenta, na terenie wiejskim.

 

Z ponoszonych przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Gmina Głubczyce pokrywać będzie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmujące:

- koszt odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- koszt utworzenia i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów  komunalnych,

- koszt obsługi administracyjnej systemu.

 

W ramach wnoszonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami odbierana jest każda ilość odpadów komunalnych.

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowodowała między innymi, że województwo opolskie zostało podzielone na 4 regiony. Gmina Głubczyce została wpisana do południowo - wschodniego regionu gospodarki odpadami komunalnymi.

grafika.jpeg

*-Prezentacja „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego” Opole - Manfred Grabelus, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWO Opole, 02.10.2012r.

 

Data publikacji: 07-02-2013 10:12
Data modyfikacji: 13-02-2015 11:21
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg