x
Wyszukaj w serwisie
x

Projekt "Solidarni z Ukrainą"

PL-UA-Flagi-international-2684771.jpeg

Nagłówek.png

Opolskie dla Rodziny.png

 

SOLIDARNI Z UKRAINĄ – POMOC MIGRANTOM WOJENNYM W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA LATA 2014 – 2020

 

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków dla uchodźców wojennych z Ukrainy dotyczący wynajmu mieszkań na terenie Gminy Głubczyce w ramach projektu SOLIDARNI Z UKRAINĄ – POMOC MIGRANTOM WOJENNYM W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

 

 

Gmina Głubczyce ogłasza nabór wniosków, który potrwa od 09.05.2023r do dnia 16.05.2023r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do Urzędu) . Wnioski należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 2) Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wniosek musi być kompletny oraz podpisany przez upoważnione osoby. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

W załączeniu:

DOCwniosek o mieszkanie.doc (115,50KB)


„SOLIDARNI Z UKRAINĄ – POMOC MIGRANTOM WOJENNYM W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM”

PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 – 2020

Nagłówek.png

Opolskie dla Rodziny.png

O projekcie

Projekt partnerski „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju Działanie 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą

Termin realizacji: od 02.08.2022 r. do 30.06.2023 r.,

 

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju w województwie opolskim.  Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją co może w konsekwencji doprowadzić do ułatwiania dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym co jest zgodne z celem szczegółowym określonym w programie  RPO WO 2014-2020 praz celami EU 2020 integracja społeczna osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju.

 

Grupa docelowa

Wsparciem objęte zostaną osoby przybywające z terenu Ukrainy po wybuchu wojny (od 24 lutego 2022 r.) tymczasowo zamieszkujący gminy województwa opolskiego. Wsparciem zostaną objęte: osoby dorosłe i rodziny, dzieci i młodzieży/migrantów wojennych z Ukrainy.

 

Krótki Opis Projektu

Projekt przewiduje trzy rodzaje działań: na rzecz wsparcia osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju (łącznie 19 zadań). Główne problemy na które odpowiada to: Integracja społeczna osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju. Projekt został opracowany przez partnerstwo Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z gminami: Biała, Brzeg, Dobrodzień, Dobrzeń Wielki, Głubczyce, Głuchołazy, Kluczbork, Leśnica, Nysa, Olesno, Paczków, Popielów, Prudnik, Strzelce Opolskie, Strzeleczki, Ujazd, Wołczyn, realizatorem projektu tj. Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu oraz Piastun- Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Centrum Wspierania Aktywności Społecznej „INICJATYWA”, wybranymi w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku pn. Usługi integracyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy w ramach projektu pn. ”Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w partnerstwie z podmiotami należącymi do sektora finansów publicznych,

 

Wartość ogółem projektu: 10 352 841,00 zł w tym dofinansowanie z EFS: 8 800 000,00 zł przy wkładzie własnym rzeczowym Partnera nr 14 w wysokości min. 1 552 941,00 zł.

 

W projekcie przewiduje się realizację zadań w ramach, których nastąpi:

 1. Realizacja usług integracyjnych dla dzieci i młodzieży – migrantów wojennych z Ukrainy obejmujące następujące formy wsparcia:
 1. organizację i realizację wypoczynku letniego – kolonie,
 2. organizację i realizację wypoczynku letniego – półkolonie,
 3. organizację i realizację warsztatów integracyjnych;
 1. Nauka języka polskiego na poziomie podstawowym dla migrantów wojennych z Ukrainy;
 2. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu realizuje projekt partnerski dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „SOLIDARNI Z UKRAINĄ – POMOC MIGRANTOM WOJENNYM W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM”.

 

Realizator projektu: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

 

Partnerzy projektu: Gmina Biała, Gmina Brzeg, Gmina Dobrodzień, Gmina Dobrzeń Wielki, Gmina Głubczyce, Gmina Głuchołazy, Gmina Kluczbork, Gmina Leśnica, Gmina Nysa, Gmina Olesno, Gmina Paczków, Gmina Popielów, Gmina Prudnik, Gmina Strzelce Opolskie, Gmina Strzeleczki, Gmina Ujazd, Gmina Wołczyn, Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Centrum Wspierania Aktywności Społecznej „INICJATYWA”.

 

Celem projektu wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju w województwie opolskim

 

Dofinansowanie projektu z UE: 8 800 000,00 zł

 

Nagłówek.png

Opolskie dla Rodziny.png

Data publikacji: 09-05-2023 14:40
Data modyfikacji: 11-05-2023 13:38
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg