x
Wyszukaj w serwisie
x

Zbiorniki bezodpływowe

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych/przydomowych oczyszczalni ścieków

 

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez gminy ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina Głubczyce przeprowadza aktualizację ewidencji bazy danych, dlatego należy wypełnić druk zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (tzw. szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Głubczycach w terminie do 28 kwietnia 2023 r.

 

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim Głubczycach (pokój nr 15), na stronie internetowej http://www.glubczyce.pl w zakładce Urząd Miejski -> Ochrona Środowiska -> Zbiorniki bezodpływowe. Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków lub u sołtysów. Wypełniony druk należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głubczycach, u sołtysa lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Głubczycach ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce.

 

Podstawa prawna: art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.).

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Komunalno-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14, pokój nr 15 – I piętro lub pod numerem telefonu 77 485 30 21 ew. 231 lub 256.

 

PONADTO

 

W związku z obowiązkiem wynikającym od 1 stycznia 2023 r. Urząd Miejski w Głubczycach zobligowany został do przeprowadzania kontroli zbiorników bezodpływowych tzw. szamb jak również przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Głubczyce.

 

Powyższe jest wynikiem art. 6 ust 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.), zgodnie z którą na podstawie art. 9u Burmistrz Głubczyc sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów wynikających z cyt. wyżej ustawy.  Do kontroli, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).

 

Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania prawodawstwa polskiego do wymagań dyrektywy 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych – tzw. dyrektywa ściekowa. Nowelizacja wprowadza przede wszystkim mechanizmy mobilizujące i sankcyjne w zakresie monitorowania i kontroli indywidualnych systemów oczyszczania ścieków ujętych w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

 

Urząd Miejski w Głubczycach ma obowiązek przeprowadzić kontrolę nie rzadziej niż co 2 lata w każdym gospodarstwie, które nie jest podłączone do kanalizacji sanitarnej.

 

Ewidencjonowanie oraz kontrola będzie obejmowała następujący zakres spraw:

 • wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach;
 • umowy zawarte przez właścicieli na wywóz ścieków  w przypadku  zbiorników bezodpływowych lub wywóz osadów ściekowych w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • częstotliwość opróżniania szamb i oczyszczalni przydomowych;
 • protokoły szczelności szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków (w uzasadnionych przypadkach w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników);
 • liczbę właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe oraz liczbę osób zameldowanych w nieruchomości.

 

Należy zatem pamiętać o zawarciu umowy na wywóz ścieków oraz posiadać rachunki potwierdzające regularność i ilość wywozu zgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce.

 

Umowę na wywóz nieczystości należy zawrzeć z uprawnionym do tego rodzaju podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Głubczyce

 

Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 

Nr zezwolenia

Nazwa firmy

Dane kontaktowe

Uwagi

112016

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja

Spółka z o.o.

48-100 Głubczyce, Powstańców 2

NIP:7480001982

REGON: 530589590

e-mail:

 

telefon: 77 485 27 21

KRS 0000087374

112017

TOI TOI Polska Sp z o.o.

03-044 Warszawa, Płochocińska 29

NIP: 1180042784

REGON: 010336146

e-mail:

 

telefon: 22 614 59 79

KRS 0000172894

212017

WC SERWIS POLSKA Sp. z o.o.

41-808 Zabrze, Szybowa 20 E

NIP:6482730408

REGON: 241628482

e-mail:

 

telefon: 32 278 4531

KRS 0001005807

112022

mToilet Sp. z o.o.

03-226 Warszawa, Toruńska 31

NIP: 5361938486

REGON: 382123092

e-mail:

 

telefon: 800000800

KRS 0000766937

 

Pliki do pobrania:

PDFZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH.pdf (339,12KB)

DOCXZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH.docx (49,22KB)

Data publikacji: 31-03-2023 10:09
Data modyfikacji: 19-12-2023 15:14
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg