x
Wyszukaj w serwisie
x

Kontrola posiadania umów na wywóz odpadów

UWAGA!!!

 

KONTROLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Urząd Miejski w Głubczycach informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) przystępuje do kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej (wykaz podmiotów dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Głubczyce www.glubczyce.pl), przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 

Dopuszcza się w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.

 

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym. Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:

 • uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją,
 • indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

 

Właściciele powyższych nieruchomości, którzy pozbywają się odpadów komunalnych zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą odbierającym odpady, wpisanym do rejestru działalności regulowanej (wykaz podmiotów dostępny jest na stronie internetowej www.glubczyce.pl - BIP.

 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 4d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wytwórcy odpadów komunalnych są zobowiązani do selektywnego zbierania wytworzonych odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1.

 

Umowa zawarta z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości musi zapewniać odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie zasadami z określonymi w Regulaminie oraz w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, zgodnie z którym selektywnie zbiera się papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady.

 

Przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych, grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).

 

W związku z powyższym wszyscy przedsiębiorcy z terenu naszej gminy, którzy do tej pory nie zawarli jeszcze takiej umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać. W przeciwnym wypadku z urzędu zostanie wydana decyzja o obowiązku uiszczenia opłaty, wysokością opłaty oraz terminem zapłaty. Decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Data publikacji: 08-02-2023 09:19
Data modyfikacji: 08-02-2023 09:19
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg