Zwycięzcą głosowania nad wyborem zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego - Głubczyce 2018 została  - Tężnia solankowa - Park Miejski w Głubczycach - na którą oddano 1006 ważnych głosów, kolejne miejsca - Ślizgaj się z nami - budowa lodowiska w Głubczycach - 496 ważnych głosów oraz Plac rekreacyjno-zabawowy w Głubczycach - 70 ważnych głosów.

x
Wyszukaj w serwisie
x

Obwieszczenie XXV sesja RM. 27 czerwca 2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

                        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE XXV SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na  dzień  27 czerwca 2012 roku o godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

  

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzednich sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1.  zmian w budżecie na 2012 rok,
  2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech,
  3. określenia warunków udzielania bonifikat od wartości rynkowej nieruchomości Gminy Głubczyce sprzedawanych w drodze bezprzetargowej oraz wysokość stawek procentowych,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech

5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie  między  

     sesyjnym.

6.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesyjnym.

7.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

8.  Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce, 20.06.2012 r. 

 

Data publikacji: 25-06-2012 13:21