x
Wyszukaj w serwisie
x

Marszałkowskie konkursy

Kolejne 5 konkursów ogłaszanych przez Zarząd Województwa Opolskiego na łączną kwotę 2 180 000 zł – kultura, turystyka (w tym ochrona turystów i turystyka rowerowa) oraz Opolskie ze smakiem.


Kto może wziąć udział w konkursach?
- organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wskazane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
W jaki sposób można składać oferty?
- sięgamy po sprawdzony sposób i oferty należy złożyć w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl
 
Ile pieniędzy można otrzymać?
1. 1 000 000 zł - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego;
2. 150 000 zł - ratownictwo i ochrona turystów;
3. 650 000 zł - turystyka i krajoznawstwo
4. 230 000 zł - organizacja 23 rajdów i wycieczek rowerowych
5. 150 000 zł – Opolskie ze smakiem i promocja produktów tradycyjnych

 
Szczegółowe informacje na temat konkursów (w tym zasady i terminy składania ofert) zamieszczone zostaną w ogłoszeniach otwartych konkursów ofert na stronie BIP Samorządu Województwa Opolskiego:

Szczegóły konkursów:
1) Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku – 1 000 000 zł

Zakres wspieranych działań: realizowanie inicjatyw mających na celu rozwijanie kompetencji kulturowych dzieci i młodzieży; promocja twórców związanych z regionem, „Kultura dla rodziny” czyli organizacja imprez kulturalnych, o zasięgu co najmniej regionalnym, sprzyjających rozwojowi integracji społecznej; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; promocja i wspieranie kultury mniejszości narodowych i etnicznych;
Gdzie szukać pomocy? Departament Kultury, Sportu i Turystyki tel. 774429330

2) Otwarty konkurs ofert na zadania związane z ratownictwem i ochroną turystów w regionie w 2022 roku – 150 000 zł
Konkurs ma na celu wspieranie zróżnicowanych działań w obszarze ratownictwa i ochrony turystów w regionie w zakresie: zabezpieczenia ruchu turystycznego oraz poprawy bezpieczeństwa turystów; podniesienia kwalifikacji/ kompetencji kadry ratowników; podniesienia poziomu ochrony turystów w regionie.
Gdzie szukać pomocy? Departament Kultury, Sportu i Turystyki tel. 774429330

3) Otwarty konkurs ofert na realizację zadań dotyczących turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku – 650 000 zł
Zakres wspieranych działań: propagowanie wiedzy o walorach turystyczno-krajoznawczych województwa; integracja środowisk turystycznych, rozwój produktów turystycznych i systemu informacji turystycznej województwa, podniesienie standardów i poziomu zróżnicowanej oferty turystycznej skierowanej do turystów i mieszkańców; promowanie turystyki i największych atrakcji turystycznych w regionie, kraju i za granicą; zwiększenie dostępności i atrakcyjności szlaków turystycznych poprzez uzupełnienie infrastruktury informacyjnej;
Gdzie szukać pomocy? Departament Kultury, Sportu i Turystyki tel. 774429330
 
4) Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie rozwoju turystyki rowerowej krajobrazowej w województwie opolskim w 2022 roku pod hasłem OPOLSKIE NA ROWERY – 230 000 zł
Organizacja 23 wycieczek rowerowych z okazji Święta Województwa Opolskiego 2022 w terminie od 11 czerwca 2022 r. do 28 sierpnia 2022 r. (po 2 w każdym z powiatów Oraz 3 w Opolu i powiecie opolskim) - 10 000 zł na każdą wycieczkę
 
Skąd pomysł?
W 2021 roku z powodów pandemii z okazji Święta Województwa Opolskiego zaprosiliśmy mieszkańców do udziału w małych rajdach pod hasłem „Opolskie na rowery”. Taka forma wspólnego świętowania bardzo się mieszkańcom spodobała i wielokrotnie dopytywali czy odbędzie się kolejna edycja.
 
Jak?
Wycieczki w weekendy między 11 czerwca a 28 sierpnia i liczyć będą minimum 45 i maksimum 90 uczestników – przy czym im więcej zadeklarowanych uczestników, tym lepiej. Będzie to dodatkowo punktowane.
- Wycieczki powinny zostać tak zaplanowane, aby obejmowały jak największą liczbę atrakcji turystycznych
Gdzie szukać pomocy? Departament Promocji Regionu i Współpracy z Zagranicą tel. 774426340
 
5) Otwarty konkurs ofert na zadania związane z ideą Opolskie ze smakiem i promocją produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych w 2022 roku – 150 000 zł
 
Zakres wspieranych działań: wydarzenia promujące produkty tradycyjne i lokalne na Opolszczyźnie oraz ideę Opolskie ze smakiem, wydawanie publikacji na temat produktów tradycyjnych i lokalnych Opolszczyzny, warsztaty dot. wytwarzania żywności metodami tradycyjnymi, konkursy związane z produktami tradycyjnymi i lokalnymi, identyfikacja produktów tradycyjnych (m.in. wywiady etnograficzne) celem wpisania ich na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zorganizowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej oraz internetowej do promocji i sprzedaży produktów żywnościowych wysokiej jakości wytwarzanych w regionie (m.in. sokomaty, jajkomaty, domki drewniane, regały służące do promocji regionalnych produktów żywnościowymi, e-sklep wiejski itp.)
 
-Na realizację jednego zadania dotacja do 10 000 zł.

Gdzie szukać pomocy? Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi tel. 774428100
 
 
Ponadto Zarząd Województwa Opolskiego:
 • zwiększył o 714 117,63 zł wartość projektu pn. Opolskie dla rodziców i dzieci w ramach działania 7.6 RPO WO - Godzenie życia prywatnego i zawodowego.
 
Projekt zakłada pokrycie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach lub klubach dziecięcych. Zwiększenie dofinansowania pozwoli na objęcie wsparciem dodatkowych uczestników projektu Opolskie dla rodziców i dzieci III, ze względu na duże zainteresowanie udziałem w projekcie rodziców dzieci do 3 roku życia
 
 • zwiększył o 803 067 zł dofinansowanie projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na ekologiczne" dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. 
 
Projekt obejmuję wymianę wysokoemisyjnego źródła ciepła na węgiel kamienny poprzez przyłączenie do nowego niskoemisyjnego, a zarazem odnawialnego źródła ciepła - pompy ciepła woda/powietrze z instalacją fotowoltaiczną.
 
 • zwiększył dofinansowania w ramach zwiększenia efektywności energetycznej budynków publicznych Aglomeracji Opolskiej: 
 
dodatkowe 693 788 zł na zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach, gm. Popielów
 
dodatkowe 1 200 000 zł na zadanie pn. Poprawa efektywności  energetycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im św. Jadwigi w Opolu 
 
dodatkowe 347 729 zł na zadanie pn. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Prószkowie w zakresie termomodernizacji
 
dodatkowe 1 030 500 na zadanie pn. Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu - etap III
 
 
Data publikacji: 16-02-2022 10:46
Data modyfikacji: 16-02-2022 10:47
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg