x
Wyszukaj w serwisie
x

Dodatkowy nabór wniosków

Tylko do 15 listopada - nabór uzupełniający wniosków na wymianę źródeł ciepła. Skorzystaj! Nie przegap!

Ogłoszenie-o-dodatkowym--naborze-wniosków_Strona_1.jpeg

Ogłoszenie-o-dodatkowym--naborze-wniosków_Strona_2.jpeg

PDFDeklaracja woli przystąpienia do projektu.pdf (121,73KB)

PDFWniosek o udzielenie dotacji.pdf (295,86KB)
PDFUmowa.pdf (220,94KB)
PDFWniosek o wypłatę i rozliczenie dotacji.pdf (314,48KB)
PDFOświadczenie o kwalifikowalności VAT.pdf (175,90KB)
 


Logotypy 5-5.jpeg

Gmina Głubczyce w roku 2020 przystąpiła do projektu mającego na celu pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Działanie 5.5. Ochrona powietrza.

 

14 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5128/2021 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.05.00-IZ.00-16-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.5 Ochrona powietrza zatwierdził Listy ocenionych projektów złożonych w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020 , wśród których znalazły się dwa projekty Gminy Głubczyce.

 

Przedmiotem konkursu było dofinansowanie do zadań związanych z:

  • likwidacją indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi,
  • wymianą indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi, realizowanych w budynkach jednorodzinnych, budynkach wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty, budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób gminy i budynkach użyteczności publicznej.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu dot. budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty wynosił 34%, a dla projektu dot. budynków użyteczności publicznej oraz zasobów mieszkaniowych stanowiących zasób gminy 63%.

 

Gmina Głubczyce pozyskała środki na dwa projekty:

  1. Ograniczenie niskiej emisji - wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Głubczyce.
  2. Ograniczenie niskiej emisji w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób gminy - wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Głubczyce.

 

Prace planowane są do realizacji w latach 2021-2023.

 

Dofinansowanie obejmie:

- wymianę źródeł ciepła w 36 indywidualnych nieruchomościach i 1 wspólnoty mieszkaniowej na terenie miasta Głubczyc - liczącej 30 lokali

 

 Planowane koszty na realizację zadania w przypadku wymian indywidualnych i wspólnoty mieszkaniowej to ok. 834 000 zł . Dofinansowanie wynosi ok. 284 000 zł, wkład własny Gminy i odbiorcy ostatecznego to ok. 550 000 zł.

 

 - wymianę źródeł ciepła w 50 lokalach komunalnych stanowiących zasób Gminny Głubczyce

 

Planowane koszty na realizację zadania to ok.963 000 zł. Dofinansowanie wynosi ok. 607 000 zł , wkład własny Gminy 356 000 zł.

 

Na sierpniowej sesji planowane jest przyjęcie przez Radę Miejską w Głubczycach Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji - wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Głubczyce”, ze środków budżetu Gminy Głubczyce przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza. Na przełomie miesiąca wrzesień-październik 2021 po podpisaniu umów z właścicielami będą mogli przystąpić do realizacji zadań.

 

plakat (1) 5-5.jpeg


plakat (2) 5-5.jpeg

Data publikacji: 02-11-2021 11:10
Data modyfikacji: 02-11-2021 11:11
Polecamy