x
Wyszukaj w serwisie
x

Program 5.5 Ochrona powietrza - Ograniczenie niskiej emisji, wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Głubczyce

Gmina Głubczyce informuje, że zrealizowała i rozliczyła zadania w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji - wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Głubczyce”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza.

Całkowita wartość zadania wyniosła 833 439,50 PLN. Uzyskane dofinansowanie to 283 369,43 PLN. Refundacja środków została przekazana na konto Gminy Głubczyce w dniu 23 maja 2023 r.

Informujemy, wszystkich Beneficjentów, którzy skorzystali z udzielonej dotacji - związanej z wymianą źródeł ciepła na ich nieruchomościach, że zgodnie z zapisami zawartych umów zobowiązani są do zachowania trwałości projektu, który obejmuje 5 lat od ostatniej płatności dokonanej przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014-2020 na rzecz Gminy Głubczyce.

Datą zakończenia okresu trwałości projektu jest 24 maja 2028 rok.


Tylko do 28 czerwca – nabór uzupełniający wniosków na wymianę źródeł ciepła. Skorzystaj! Nie przegap!


PDFDeklaracja woli przystąpienia do projektu.pdf (121,73KB)

PDFWniosek o udzielenie dotacji.pdf (295,86KB)
PDFUmowa.pdf (220,94KB)
PDFWniosek o wypłatę i rozliczenie dotacji.pdf (314,48KB)
PDFOświadczenie o kwalifikowalności VAT.pdf (175,90KB)


Ogłoszenie-o-dodatkowym--naborze-wniosków_Strona_1.jpeg

Ogłoszenie-o-dodatkowym--naborze-wniosków_Strona_2.jpeg

PDFDeklaracja woli przystąpienia do projektu.pdf (121,73KB)

PDFWniosek o udzielenie dotacji.pdf (295,86KB)
PDFUmowa.pdf (220,94KB)
PDFWniosek o wypłatę i rozliczenie dotacji.pdf (314,48KB)
PDFOświadczenie o kwalifikowalności VAT.pdf (175,90KB)
 


Logotypy 5-5.jpeg

Gmina Głubczyce w roku 2020 przystąpiła do projektu mającego na celu pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Działanie 5.5. Ochrona powietrza.

 

14 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5128/2021 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.05.00-IZ.00-16-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.5 Ochrona powietrza zatwierdził Listy ocenionych projektów złożonych w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020 , wśród których znalazły się dwa projekty Gminy Głubczyce.

 

Przedmiotem konkursu było dofinansowanie do zadań związanych z:

 • likwidacją indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi,
 • wymianą indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi, realizowanych w budynkach jednorodzinnych, budynkach wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty, budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób gminy i budynkach użyteczności publicznej.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu dot. budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty wynosił 34%, a dla projektu dot. budynków użyteczności publicznej oraz zasobów mieszkaniowych stanowiących zasób gminy 63%.

 

Gmina Głubczyce pozyskała środki na dwa projekty:

 1. Ograniczenie niskiej emisji - wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Głubczyce.
 2. Ograniczenie niskiej emisji w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób gminy - wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Głubczyce.

 

Prace planowane są do realizacji w latach 2021-2023.

 

Dofinansowanie obejmie:

- wymianę źródeł ciepła w 36 indywidualnych nieruchomościach i 1 wspólnoty mieszkaniowej na terenie miasta Głubczyc - liczącej 30 lokali

 

 Planowane koszty na realizację zadania w przypadku wymian indywidualnych i wspólnoty mieszkaniowej to ok. 834 000 zł . Dofinansowanie wynosi ok. 284 000 zł, wkład własny Gminy i odbiorcy ostatecznego to ok. 550 000 zł.

 

 - wymianę źródeł ciepła w 50 lokalach komunalnych stanowiących zasób Gminny Głubczyce

 

Planowane koszty na realizację zadania to ok.963 000 zł. Dofinansowanie wynosi ok. 607 000 zł , wkład własny Gminy 356 000 zł.

 

Na sierpniowej sesji planowane jest przyjęcie przez Radę Miejską w Głubczycach Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji - wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Głubczyce”, ze środków budżetu Gminy Głubczyce przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza. Na przełomie miesiąca wrzesień-październik 2021 po podpisaniu umów z właścicielami będą mogli przystąpić do realizacji zadań.

 

plakat (1) 5-5.jpeg


plakat (2) 5-5.jpeg

Data publikacji: 27-08-2021 09:30
Data modyfikacji: 16-06-2023 07:57
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg