x
Wyszukaj w serwisie
x

Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku utraty pojazdu bez zmian w prawie własności

INFORMACJA

dotycząca wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmian w zakresie prawa własności.

1. Warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy Głubczyce, na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach (art. 79 ust. 5 ustawy z dnia 20.06.1997r. – Prawo o ruchu drogowym - (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.).

2. Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku:

 • przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
 • kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania;
 • wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę;
 • zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;
 • udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;
 • przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
 • wycofania pojazdu z obrotu, o którym mowa w art. 70g ust. 5.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach. Przepisu nie stosuje się do pojazdów Policji i jednostek ochrony przeciwpożarowej.

4. Podstawa prawna do wyliczenia opłaty: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmian w zakresie prawa własności (Dz. U. z 2002r. nr 44, poz. 419 z późn. zm.).

 

5. Wyliczenie opłaty następuje w oparciu o przedmiotowe Rozporządzenie i według wzoru: O = W x R +2 x S + 0,5 x M gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

O – łączna kwota opłaty wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmian w zakresie prawa własności,

W – współczynnik będącym mnożnikiem opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, uzależniony od rodzaju pojazdu i wynoszący: 1,5 - dla motorowerów 2,0 - dla motocykli i przyczep 4,0 - dla ciągników rolniczych i pojazdów samochodowych o masie własnej poniżej 3,5 tony 6,0 - dla pojazdów samochodowych o masie powyżej 3,5 tony

– równowartość opłaty pobieranej za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, określonej na podstawi odrębnych przepisów,

– stawka opłaty za umieszczenie zużytego lub nienadającego się do użytkowania pojazdu na składowisku odpadów, określona na podstawie odrębnych przepisów,

M – maksymalna stawka grzywny w postępowaniu mandatowym, określona na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2021r. -

 Jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów na składowisku na 2021r.: 16 01 04 * - zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy - 276,21 zł / Mg

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019 r. 1840 z późn. zm.) Organ rejestrujący pobiera opłatę za wydanie: dowodu rejestracyjnego lub jego wtórnika - 54,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczeniach (Dz. U. 2021. poz. 457) w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do - 500,00 zł.


DOKONYWANIE PŁATNOŚCI ZA WNIOSEK

Wnioskodawca może dokonać opłaty

 1. w KASIE (główny budynek, parter, p. 8) Urzędu Miejskiego w Głubczycach lub

 2. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Głubczycach określając przedmiot opłaty. Numery rachunku bankowego wskazane będą w zawiadomieniu o opłacie.

 

Uwaga! Z uwagi na możliwość zmiany danych, po dacie aktualizacji usługi powyższej, podane opłaty noszą charakter jedynie informacyjny, szczegółowe wyliczenia wg stanu w danym dniu dokonuje osoba prowadząca sprawy!

 

WNIOSEK

DOCWniosek o ustalenie opłaty na rzecz gminy.doc (24,00KB)

 

Opłaty skarbowe przelewem dokonuje się na poniższy nr konta:

GMINA GŁUBCZYCE
ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce

 

Konto: Santander Bank Polska I O/Głubczyce

Nr  51 1090 2154 0000 0005 6000 0127

Data publikacji: 21-05-2021 10:38
Data modyfikacji: 08-04-2022 08:52
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg