x
Wyszukaj w serwisie
x

Obwieszczenie o licytacji

Słodownia 2021 a.jpeg

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 nr KW OPlG/00033558/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głubczycach Grzegorz Szymczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-04-2021 r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym w Głubczycach z/s 48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego 1 w sali nr 113 odbędzie się

 

druga licytacja nieruchomości

 

obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu działki ewidencyjnej nr 290/3 o powierzchni 0,5233ha wraz z prawem własności budynku byłej słodowni z suszarniami o powierzchni użytkowej 2 697,72 m2 stanowiącego odrębną nieruchomość należącej do: Polska Grupa Kapitałowa i Inwestycyjna Spółka Akcyjna położonej: 48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 34, dla której Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o  numerze KW OPlG/00033558/3.

 

Suma oszacowania wynosi 1 190 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania wynosi 793 333,00 zl.

 

Licytant przystępujący do przetargu pow1men złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 119 000,00 zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić do dnia 27-04-202l r. w kancelarii komornika lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Głubczycach 62 8868 0004 1000 0008 7681 0001.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Grzegorz Szymczyk

Data publikacji: 01-04-2021 14:02
Data modyfikacji: 01-04-2021 14:14
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg