x
Wyszukaj w serwisie
x

Nowe stawki za śmieci

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

OD 1 LUTEGO 2021

 

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U 2020 poz. 1439), Gmina Głubczyce zawiadamia, że w związku z Uchwałą nr XXIV/249/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 grudnia 2020r. wprowadzono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 lutego 2021 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:

 • dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w wysokości 28,00 od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 • dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w wysokości 84,00 od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

nie uległy zmianie

 

1. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji wraz z blankietem opłat na 2021 rok.

 

2. Zgodnie z art. 6m ust. 2a wspomnianej wyżej ustawy, zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji opłaty, a opłata uiszczana będzie w wysokości podanej w doręczonym zawiadomieniu.

 

3. Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (np. z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.) należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w siedzibie tut. Urzędu ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, w Wydziale Komunalno - Inwestycyjnym (pokój nr 15, I piętro).

 

4. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina. O wysokości stawki opłaty, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach decydują koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu, oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

 

Zawiadamiamy, iż radykalne wzrosty opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi nastąpiły w wielu innych gminach województwa opolskiego, przykładowo:

 

Byczyna - 32,00 zł/os, Dąbrowa - 31,00 zł, Krapkowice 28,00 zł, Opole 28,00 zł, Pruszków 27,50 zł, Zawadzkie - 31,00 zł, Praszka - 32,00 zł,

 

Wzrost stawek nastąpił również w gminach sąsiadujących tj. Gminie Branice, gdzie od 1 stycznia 2021r. wynosi - 28,00 zł/os.

 

Jak wynika z powyższego, proponowana przez Gminę Głubczyce stawka 28,00 zł/os nie jest stawką wygórowaną w stosunku do pozostałych gminy województwa opolskiego i jest niezbędna do pokrycia wszelkich kosztów związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami w naszej Gminie.

Data publikacji: 27-01-2021 10:34
Data modyfikacji: 27-01-2021 10:45
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora