x
Wyszukaj w serwisie
x

Zarządzenie Nr 585/12

Burmistrz Głubczyc

Zarządzenie Nr 585/12

Burmistrza Głubczyc

z dnia 07 lutego 2012 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Głubczyce realizowane w 2012 roku w sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Głubczyce realizowane w 2012 roku w sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie i na zasadach zawartych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głubczycach, Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Burmistrz

mgr Jan Krówka

ZAŁĄCZNIK:  DOCZarządzenie Nr 585-12 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert.doc (32,00KB)

 

Data publikacji: 07-02-2012 12:56
Data modyfikacji: 07-02-2012 12:56
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg