x
Wyszukaj w serwisie
x

Nowe uprawnienia Straży Miejskiej

Straż Miejska w Głubczycach informuje, że z dniem 04 września 2020r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U.2003.208.2026 z dnia 08.12.2003r. z późn. zm.), otrzymała dodatkowe uprawnienia związane z gospodarką odpadami a w szczególności w zakresie składanych deklaracji śmieciowych.


W miesiącu wrześniu Gmina Głubczyce wystosowała informację do mieszkańców z prośbą o aktualizację złożonych wcześniej deklaracji śmieciowych. Natomiast w miesiącu październiku Straż Miejska w Głubczycach przystępuje do kontroli zgodności złożonych informacji w deklaracjach śmieciowych ze stanem rzeczywistym.


W przypadku stwierdzenia przez Straż Miejską w Głubczycach nieprawidłowości w złożonych deklaracjach będą prowadzone postępowania wyjaśniające mogące zakończyć się wystawieniem mandatu karnego lub sporządzeniem wniosku o ukaranie do sądu.


Dlatego też należy rzetelnie i uczciwie podejść do kwestii wypełniania deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aby nie narazić się na kary wynikające z przepisów prawa.

 

Komendant Straży Miejskiej w Głubczycach 
Romuald Dąbrowa

Data publikacji: 28-09-2020 13:31