x
Wyszukaj w serwisie
x

Konkurs ofert na zadania publiczne

Burmistrz Głubczyc
Zarządzenie Nr 536/11
Burmistrza Głubczyc
z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Głubczyce realizowane w 2012 roku w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz opieki społecznej.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Głubczyce realizowane w 2012 roku w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz opieki społecznej w trybie i na zasadach zawartych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głubczycach, Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


         Burmistrz
         mgr Jan Krówka


Załącznik do Zarządzenia Nr 536/11
Burmistrza Głubczyc z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert


Ogłoszenie
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. w związku z uchwałą Nr XVIII/144/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na lata 2012 – 2016.

Burmistrz Głubczyc
ogłasza otwarty konkurs ofert
na zadania publiczne Gminy Głubczyce realizowane w 2012 roku w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz opieki społecznej.

I. Rodzaj zadania
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie realizacji zadania publicznego zawartego w „Programie współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na lata 2012-2016”, w następujących sferach:
1. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym tj.:
rozwój form pracy z rodziną, w tym opieki nad dziećmi i młodzieżą (w ramach świetlic opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, klubach)
2. wypoczynku dzieci i młodzieży tj.:
organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych (obozy, kolonie, rajdy, itp.)
3. pomocy społecznej tj.:
opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania, poradnictwo w sprawach medycznych, higieny i odżywiania, wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań
Na realizację zadań publicznych, o których mowa w pkt. I  ust. 1-3 przeznacza się środki publiczne odpowiednio w wysokości:
ad. 1. 53.000,00 zł
ad. 2. 133.000,00 zł
ad. 3. 60.000,00 zł
III. Zasady przyznawania dotacji
1. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające statutowo w obszarze zadań publicznych,
o których mowa w pkt. I ust.1-3.
2. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
a/ aktualny odpis z właściwego rejestru (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym),
b/ statut organizacji
c/ tytuł prawny do obiektu niezbędnego do realizacji wspieranego zadania,
d/ oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami wobec gminy oraz o nie zaleganiu z płatnościami wobec gminy i gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu umów cywilno-prawnych,
e/ zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnością podatków z Urzędu Skarbowego,
f/ zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z płatnością składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
g/ sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności oferenta
h) kopie dyplomów, świadectw i certyfikatów kadry wykonującej ww. zadania
i) program zajęć socjoterapeutycznych, program zajęć informacyjno-edukacyjnych
j/deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego
Kopie dokumentów dołączanych do oferty powinny być poświadczone za zgodność  z oryginałem na każdej stronie.
3. Oferty należy składać odrębnie dla każdego z zadań, o których mowa w pkt. I ust. 1-3.
4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W tym przypadku oferent będzie mógł negocjować zmiany zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
IV. Termin i warunki realizacji zadań
1. Zadania publiczne, o których mowa w pkt. I  ust.1-3 obejmują działania na rzecz mieszkańców Gminy Głubczyce i winny być zrealizowane w 2012 r. Rozpoczęcie realizacji zadań może nastąpić nie wcześniej niż w dniu zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2. Szczegółowy termin i warunki realizacji poszczególnych zadań wynikać będą z zawartych umów.
2. Warunki realizacji zadań określać będzie umowa wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r. Nr 6 poz. 25).
V. Termin składania ofert
1. Ofertę należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r. Nr 6 poz. 25). Wzór oferty jest dostępny w Urzędzie Miejskim w pok. nr 25, tel. 485 30 21.
2. Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć
w zamkniętej kopercie z napisem „ Konkurs na realizację zadania pożytku publicznego (nazwa zadania)
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głubczycach, ul. Niepodległości 14 lub przesłać pocztą
w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy  wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie, w siedzibie Urzędu Miejskiego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Burmistrza.
2. W przypadku stwierdzenia, że przedłożone oferty nie spełniają wymogów formalnych określonych
w pkt. III  ust. 2  Komisja Konkursowa wezwie do ich uzupełnienia w terminie do 3 dni od daty powiadomienia.
3. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową.
4. Oferty nie spełniające wymogów określonych w pkt. III ust. 2 i nie uzupełnione w terminie określonym
w ust. 2 podlegają odrzuceniu i nie będą rozpatrywane.
5. Komisja Konkursowa dokona analizy ofert w oparciu o następujące kryteria:
merytoryczna wartość oferty (0-6 pkt.)
ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu jego doświadczenia w realizacji zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej (0-6 pkt.)
rodzaj, celowość i wysokość planowanych kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0-6 pkt.)
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania oraz zakres finansowania go
z  innych źródeł – dot. również pracy wolontariuszy (0-6 pkt.)
osiągnięcia i doświadczenie w realizacji podobnych projektów we współpracy z samorządem lokalnym (0-6 pkt.),
możliwość realizacji zadania w kolejnych latach – cykliczność (0-6 pkt.),
zgodność oferty z celami statutowymi oferenta (0-4 pkt.).
6. O przyznaniu dotacji decyduje Burmistrz Głubczyc po zapoznaniu się z opinią i propozycjami Komisji Konkursowej.
VII. Zrealizowane zadania w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim i ich koszty
1. Dotacja na realizację zadań wymienionych w pkt. I  ust. 1-3 przyznana w 2011 r. wynosiła odpowiednio:
ad. 1. 53.000,00 zł
ad. 2. 135.200,00 zł
ad. 3. 60.000,00 zł
2.Dotacja na realizację zadań wymienionych w pkt. I  ust. 1-3 przyznana w 2010 r. wynosiła odpowiednio:
ad. 1. 53.000,00 zł
ad. 2. 137.500,00 zł
ad. 3. 50.000,00 zł
VIII. Postanowienia końcowe
1. Gmina zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu w poszczególnych zadaniach bez wyboru oferty.
2. Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz trybu i terminu rozliczenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej
z oferentem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego.
3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
Burmistrz
mgr Jan Krówka

Data publikacji: 22-12-2011 14:19
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora