x
Wyszukaj w serwisie
x

Obwieszczenie o XVIII Sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

                        Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE XVIII SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na  dzień  30 marca 2020  roku o godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

  

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmian w budżecie na 2020 rok,
  2. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głubczyce w 2020 roku,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce,

3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

4. Zamknięcie obrad

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce,  26 marzec 2020 r.

 

 

Data publikacji: 27-03-2020 10:37
Data modyfikacji: 04-05-2020 13:02