x
Wyszukaj w serwisie
x

Dlaczego rosną ceny za śmieci

Śmieci-BIG.jpeg

Opłaty za wywóz śmieci! Dlaczego opłaty rosną?

 

Temat odpadów komunalnych jest tematem ogólnopolskim, a wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stał się tematem, który zdominował wszystkie Gminy w całej Polsce. Na regulację cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wpływają m.in. następujące czynniki:

 

 1. wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska (inaczej nazywany „podatkiem środowiskowym”) – jest to opłata, którą odprowadzają zarządcy poszczególnych instalacji, ustalana bezpośrednio przez Ministra Środowiska,
 2. wzrost cen energii elektrycznej,
 3. wzrost wynagrodzenia minimalnego, czyli wzrost kosztów płacy,
 4. wzrost cen paliwa.

 

Dlaczego ceny za odbiór odpadów komunalnych wzrosły?

 

Oto kilka przykładów:

 

Opłata za korzystanie ze środowiska:

 

- W roku 2014 wynosiła 120,00 zł za 1 Mg,

- w roku 2018 wynosiła 170,00 zł za 1 Mg,

- w roku 2020 wynosi 270,00 zł za 1 Mg – Jest to wzrost o 115%

 

Wzrost „podatku środowiskowego” przyczynił się do wzrostu cen na składowisku odpadów, co skutkuje wzrostem cen za przyjęcie 1 Mg odpadów na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów tzw. RIPOK.

 

Ceny za 1 Mg zagospodarowania odpadów komunalnych od dnia 1.01.2020 r.

 

 1. na RIPOKu w Dzierżysławiu:

 

RODZAJ ODPADU

CENA

WZROST

ZMIESZANE – odpady niesegregowane

410,40 zł

+ 35,7% do roku 2019!

BIO – odpady ulegające biodegradacji

270,00 zł

+ 11% do roku 2019!

zmieszane odpady opakowaniowe

237,60 zł

+ 29,4% do roku 2019!

PLASTIK – opakowania z tworzyw sztucznych

324,00 zł

 

zmieszane odpady z budowy, remontów

324,00 zł;

 

 

 1. Cementownia Górażdże:

 

 • - odpady wielkogabarytowe - 702,00 zł (w roku 2019 cena za 1 MG odpadów wynosiła 372,60 zł)

 

Podwyżka cen wynika z rosnących w naszym regionie i w całej Polsce kosztów odbioru odpadów!

 

Wzrost opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest zależny od Gminy!

 

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują m.in. koszty:

 1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 3. obsługi administracyjnej tego systemu;
 4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym.

 

System musi się BILANSOWAĆ, a Gmina nie może ze swoich środków dokładać do funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, ani też czerpać zysków!

Data publikacji: 10-03-2020 13:21
Data modyfikacji: 10-03-2020 13:35
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora