x
Wyszukaj w serwisie
x

Utrzymanie porządku i czystości w gminie

loga.png
segregujemy.jpeg
 

WAŻNE INFORMACJE!


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U 2020 poz. 1439), Gmina Głubczyce zawiadamia, że w związku z Uchwałą nr XXIV/249/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 grudnia 2020r. wprowadzono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 lutego 2021r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:

 • dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w wysokości 28,00 od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 • dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w wysokości 84,00 od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.

 

1. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji wraz z blankietem opłat na 2021 rok.

 

2. Zgodnie z art. 6m ust. 2a wspomnianej wyżej ustawy, zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji opłaty, a opłata uiszczana będzie w wysokości podanej w doręczonym zawiadomieniu.

 

3. Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (np. z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.) należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w siedzibie tut. Urzędu ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, w Wydziale Komunalno - Inwestycyjnym (pokój nr 15, I piętro).

 

4. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina. O wysokości stawki opłaty, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach decydują koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu, oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Zawiadamiamy, iż radykalne wzrosty opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi nastąpiły w wielu innych gminach województwa opolskiego, przykładowo:

Byczyna - 32,00 zł/os, Dąbrowa - 31,00 zł, Krapkowice 28,00 zł, Opole 28,00 zł, Pruszków 27,50 zł, Zawadzkie - 31,00 zł, Praszka - 32,00 zł,

Wzrost stawek nastąpił również w gminach sąsiadujących tj. Gminie Branice, gdzie od 1 stycznia 2021r. wynosi - 28,00 zł/os.

Jak wynika z powyższego, proponowana przez Gminę Głubczyce stawka 28,00 zł/os nie jest stawką wygórowaną w stosunku do pozostałych gminy województwa opolskiego i jest niezbędna do pokrycia wszelkich kosztów związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami w naszej Gminie.


 

Jak segregować odpady komunalne?

Właściciele nieruchomości realizują obowiązki selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez selektywne zbieranie następujących frakcji odpadów komunalnych:
    a)papieru,
    b)metalu,
    c)tworzywa sztucznego,
    d) szkła,  
    e) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
    f) bioodpadów,
    g) popiołu;

segregowanie01.jpeg

Selektywnie zebrane odpady komunalne należy przed włożeniem do worka lub pojemnika:
1) usunąć nakrętki;
2) zgnieść w przypadku gdy materiał na to pozwala;
3) opróżnić opakowania z resztek zawartości;
4) oderwać wieczka od pojemników;
5) wyrzucać odpady BIO luzem, ewentualnie w torebkach papierowych lub foliowych;
6) segregować tylko czysty papier, brudny trafia do zmieszanych;
7) nie myjemy opakowań, słoików i innych odpadów.

odpady-nie.jpeg
Należy pamiętać, aby wydzielić niżej wymienione frakcje odpadów komunalnych ze strumienia odpadów powstających w gospodarstwach domowych:
a) odpady niebezpiecznych,
b) przeterminowane leki,
c) chemikalia,
d) odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
e) zużyte baterie,
f) akumulatory,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
i) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
j) zużyte opony samochodów osobowych,
k) odpady tekstyliów i odzieży

Pozostałe rodzaje odpadów komunalnych oddajemy do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Odpady wielkogabarytowe

 
 • Wielkogabaryty - meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, deski do prasowania, itp.
gabaryty.png
 

ww. odpady należy wystawić przed posesję dnia poprzedzającego odbiór lub w dzień odbioru do godz. 6.00.

Odbiory odpadów biodegradowalnych i wielkogabarytowych będzie realizowany zgodnie z harmonogramem po uprzednim zgłoszeniu: numer tel. (77) 485-22-69, e-mail:


 

PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

pszok.jpeg

PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsce, które funkcjonuje w każdej polskiej gminie. Mieszkańcy mogą oddawać do niego, nieodpłatnie, selektywnie zebrane odpady.

Co można przywieźć do PSZOKu?

 
przok-co-przyjmujemy.jpeg
 

Odpady niebezpieczne, akumulatory i chemikalia należy dostarczać we własnym zakresie do wyznaczonych do tego punktów lub przekazać osobom uprawnionym, bądź na bieżąco przekazywać do PSZOK.

Przeterminowane leki należy umieszczać na bieżąco w specjalistycznych pojemnikach znajdujących się w aptekach na terenie gminy Głubczyce lub na bieżąco przekazywać do PSZOK.

 

Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek należy na bieżąco przekazywać do PSZOK.

Opony samochodów osobowych - w ilości nie przekraczającej 4 opon rocznie na jedną deklarację złożoną przez właściciela nieruchomości, należy dostarczać bezpośrednio do PSZOK.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny należy bezpośrednio przekazywać do PSZOK.

Zużyte baterie należy umieszczać na bieżąco w specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się w szkołach, przedszkolach, placówkach handlowych, urzędach administracji publicznej lub bezpośrednio przekazywać do PSZOK.

Odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości nie przekraczającej 300 kg rocznie na jedną deklarację złożoną przez właściciela nieruchomości, należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach, kontenerach, workach uniemożliwiających pylenie i przekazywać do PSZOK.

Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać przed posesję bez umieszczania ich w workach, nie wcześniej niż w przeddzień terminu wyznaczonego harmonogramem lub przekazywać na bieżąco do PSZOK.

Bioodpady – należy poddać procesowi kompostowania np. w przydomowych kompostowniach, zlokalizowanych wyłącznie w granicach nieruchomości, nie stwarzając jakichkolwiek uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości. W przypadku braku możliwości kompostowania, bioodpady stanowiące odpady komunalne należy umieszczać w workach ulegających biodegradacji lub zbierać w pojemnikach i przekazywać przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem, bądź na bieżąco przekazywać do PSZOK. Usytuowanie i lokalizacja przydomowej kompostowni winna uwzględniać przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Odpady tekstyliów i odzieży należy bezpośrednio przekazywać do PSZOK.

Czego nie można przywozić?

PSZOKi mają za zadanie służyć mieszkańcom. Zostały stworzone, w celu odbierania śmieci komunalnych wytworzonych w domach i mieszkaniach – nie można wywozićdo nich odpadów z działalności gospodarczej lub w ilości wyglądającej na pochodzące z takiej działalności (takie odpady podlegają pod inne przepisy i nie mogą być traktowane tak jak te, które pochodzą od osób prywatnych).

Działania proekologiczne w Gminie:

 

Spektakle ekologiczne na deskach MOK w Głubczycach W ramach realizacji zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w Gminie Głubczyce i prowadzonej kompanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, niskiej emisji oraz zanieczyszczeń wód, w dniu 14.11.2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach odbyły się spektakle ekologiczne pt. „Jaskiniowcy” oraz „Baron Smog”.

Kontakt do instytucji, od których można uzyskać dodatkowe informacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głubczyce:
USŁUGI KOMUNALNE SPÓŁKA z o.o.

ul. Pocztowa 8
48-100 Głubczyce
woj. opolskie
tel. 77 485 64 94 / fax 77 485 22 69
e-mail: sekretariat@ukglubczyce.pl
Informacje dotyczące utrzymania czystości i porządku w Gminie Głubczyce:
Urząd Miejski w Głubczycach
ul. Niepodległości 14,
48-100 Głubczyce
tel. 77 485 30 21 wew. 231.
pokój nr 15.
 
 
 
Kampania informacyjno-edukacyna związana z gospodarką odpadami komunalnymi
Projekt realizowany będzie w partnerstwie przez Gminę Głubczyce (lider projektu) oraz Miejski Ośrodek Kultury i Usługi Komunalne Sp. z o.o. Miejscem realizacji projektu jest Gmina Głubczyce, ale jego zasięg będzie miał charakter ponadlokalny i regionalny (obszar całego województwa opolskiego).
Zakres projektu obejmuje przeprowadzenie różnorodnych form działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (powyżej 18 r.ż.), z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące zadania:
przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w formie materiałów
 • audiowizualnych,
 • organizacja imprez informacyjno-edukacyjnych w formie festiwali,
 • organizacja warsztatów oraz spektakli dla dzieci i młodzieży,
 • organizacja lokalnej akcji sprzątania lasu,
 • organizacja lokalnego konkursu plastycznego pt. „Jak widzą dzieci segregację śmieci”,
 • zakup pojemników do segregacji śmieci dla szkół podstawowych oraz przedszkoli,
 • stworzenie podstrony internetowej poświęconej prawidłowej gospodarce odpadami na terenie Gminy Głubczyce,
 • przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w formie materiałów drukowanych,
 • działania promocyjno-informacyjne projektu.

Wartość projektu:
296 250,00 zł
Kwota dofinansowania:
251 748,92 zł
Celem niniejszego projektu jest zwiększenie proekologicznej świadomości społeczeństwa oraz ukształtowanie właściwych postaw i zachowań w odniesieniu do gospodarki odpadami.
Dzięki powyższym działaniom możliwe będzie przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu gospodarki odpadami, uwzględniając także szczegółowe informacje związane z niniejszym zagadnieniem m.in. właściwa segregacji śmieci w gospodarstwach domowych; recykling; minimalizacja odpadów; racjonalne wykorzystywanie zasobów i surowców; sposób utylizacji śmieci; zagrożenia wynikające z niewłaściwej segregacji odpadów i spalania ich w piecach etc.

 

loga.png

 

Projekt Nr RPOP.05.02.00-16-0019/17 o nazwie “Kampania informacyjno-edukacyjna związana z gospodarką odpadami na terenie Gminy Głubczyce” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.


KONTAKT

 

Urząd Miejski w Głubczycach

Wydział Komunalno-Inwestycyjny

Gospodarowanie odpadami

 

ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce

pokój nr 15

077 485 30 21 wew. 231

email: 

Data publikacji: 26-02-2020 10:22
Data modyfikacji: 12-07-2021 10:08