x
Wyszukaj w serwisie
x

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

KOMUNIKAT BURMISTRZA GŁUBCZYC DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU PŁATNOŚCI OPŁATY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I OPŁATY PRZEKSZTAŁCENIOWEJ

 

Na podstawie art. 15j i art. 53 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020, poz. 568)

 

 • Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art.71 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.
 • Opłatę przekształceniową, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 139 z późn. zm.) wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

Termin ten może być przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

 

Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy Santander Bank nr 51 1090 2154 0000 0005 6000 0127 wskazując w tytule przelewu: „oplata przekształceniowa za rok 2020” lub „oplata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za rok 2020”.


Szanowni Państwo,

Urząd Miejski w Głubczycach przypomina, że na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1716 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności tych nieruchomości.

 

Ustawa nałożyła na nowych właścicieli, będących dotychczasowymi użytkownikami wieczystymi wymienionych gruntów, obowiązek ponoszenia opłat rocznych z tytułu przekształcenia w wysokości obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019 roku przez okres 20 latwysokości opłat za użytkowanie wieczyste. Równocześnie ustawa dopuściła możliwość jednorazowego wniesienia opłaty za przekształcenie w każdym czasie trwania obowiązku płatności oraz skorzystania z bonifikat z tego tytułu. Bonifikaty dotyczą jedynie osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych lub spółdzielni mieszkaniowych.

 

Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty rocznej obowiązującej w roku, w którym nowy właściciel zgłosi zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do lat 20.

 

Bonifikaty w opłatach jednorazowych z tytułu przekształcenia

 

W przypadku gruntów będących dotychczas własnością Gminy Głubczyce Rada Miejska w Głubczycach uchwałą Nr IV/32/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 511) wprowadziła takie bonifikaty. Uchwała weszła w życie z dniem 22 lutego 2019 roku.

 

Bonifikata w opłatach jednorazowych w 2020 roku wynosiła 50% opłaty należnej za lat 19, które pozostały do lat 20.

 

Warunki skorzystania z bonifikat w opłatach jednorazowych

 

Zamiar wniesienia opłaty jednorazowej i skorzystania z bonifikaty ustalonej przez Radę Miejską w Głubczycach na rok 2020 należało zgłosić do Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Głubczycach (pokój numer 20) w terminie do dnia 15 marca 2020 roku. Natomiast termin wniesienia opłat przekształceniowych (rocznych i jednorazowych) upływa z dniem 31 marca każdego roku.

 

Bonifikata w opłatach jednorazowych w 2021 roku wynosić będzie 40% opłaty należnej za lat 18, które pozostały do lat 20.

 

Warunki skorzystania z bonifikaty w roku 2021 pozostają bez zmian, co oznacza, że zamiar wniesienia opłaty jednorazowej należy zgłosić do Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Głubczycach (pokój numer 20) w terminie do dnia 15 marca 2021 roku a termin wniesienia opłat przekształceniowych (rocznych i jednorazowych) upływa z dniem 31 marca każdego roku.

 


 

Formularz zgłoszeniowy:

 

Załączniki: PDFZgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w 2020 roku (182,70KB)

 

Data publikacji: 10 stycznia 2020 roku

 

Link do strony informacyjnej z roku 2019: https://glubczyce.pl/2834/18/przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego.html

Data publikacji: 10-01-2020 12:35
Data modyfikacji: 03-04-2020 13:29
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg