x
Wyszukaj w serwisie
x

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Szanowni Państwo,

 

Urząd Miejski w Głubczycach przypomina, że na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1716 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności tych nieruchomości.

 

Ustawa nałożyła na nowych właścicieli, będących dotychczasowymi użytkownikami wieczystymi wymienionych gruntów, obowiązek ponoszenia opłat rocznych z tytułu przekształcenia w wysokości obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019 roku przez okres 20 latwysokości opłat za użytkowanie wieczyste. Równocześnie ustawa dopuściła możliwość jednorazowego wniesienia opłaty za przekształcenie w każdym czasie trwania obowiązku płatności oraz skorzystania z bonifikat z tego tytułu. Bonifikaty dotyczą jedynie osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych lub spółdzielni mieszkaniowych.

 

Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty rocznej obowiązującej w roku, w którym nowy właściciel zgłosi zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do lat 20.

 

Bonifikaty w opłatach jednorazowych z tytułu przekształcenia

 

W przypadku gruntów będących dotychczas własnością Gminy Głubczyce Rada Miejska w Głubczycach uchwałą Nr IV/32/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 511) wprowadziła takie bonifikaty. Uchwała weszła w życie z dniem 22 lutego 2019 roku.

 

Wysokość bonifikat w opłatach jednorazowych w 2020 roku wynoszą 50% opłaty należnej za lat 19,
które pozostały do lat 20.

 

Warunki skorzystania z bonifikat w opłatach jednorazowych

 

Zamiar wniesienia opłaty jednorazowej i skorzystania z bonifikaty ustalonej przez Radę Miejską w Głubczycach na rok 2020 należy zgłosić do Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Głubczycach (pokój numer 20) w terminie do dnia 15 marca 2020 roku. Natomiast termin wniesienia opłat przekształceniowych (rocznych i jednorazowych) upływa z dniem 31 marca każdego roku.

 


 

Formularz zgłoszeniowy:

 

Załączniki: PDFZgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w 2020 roku.pdf

 

Data publikacji: 10 stycznia 2020 roku

 

Link do strony informacyjnej z roku 2019: https://glubczyce.pl/2834/18/przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego.html

Data publikacji: 10-01-2020 12:35
Data modyfikacji: 10-01-2020 12:40