x
Wyszukaj w serwisie
x

Choroby zawodowe rolników

Choroba zawodowa rolników to choroba, która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, jeżeli objęta jest wykazem chorób zawodowych określanych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu Pracy.

 

Zatem za chorobę zawodową rolnika może być uznana tylko ta, która jest objęta wykazem chorób zawodowych. Wykaz dostępny jest w Załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych.

 

W wykazie tym znajdziemy łącznie 26 chorób i grup chorobowych, w tym m.in.: boreliozę, odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, pylicę płuc, astmę oskrzelową, ostre uogólnione reakcje alergiczne, alergiczny nieżyt nosa, nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi, niektóre choroby skóry, przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy, przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy oraz choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa.

 

Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu inspektorowi pracy, których właściwość ustala się według miejsca, w którym praca była wykonywana. W ciągu ostatnich 10 lat u 1300 osób ubezpieczonych w KRUS ustalono uszczerbek na zdrowiu wskutek chorób zawodowych zakaźnych. Najwięcej z nich bo 98% zachorowało na boreliozę. Rolnicy są jedną z grup zawodowych w szczególności narażoną na choroby przenoszone przez kleszcze. Praca i życie na wsi powodują  zwiększony kontakt z tymi pajęczakami, które choć niewielkie są nosicielami wielu groźnych chorób. KRUS w 2018 r. wypłacił 282 odszkodowania z tytułu boreliozy.

 

Nieleczona borelioza może doprowadzić do zapalenia nerwów lub mózgu. W 2018 r. KRUS wypłacił 14 odszkodowań z tytułu odkleszowego zapalenia opon mózgowych.

 

Rolnicy należą do grupy zawodowej szczególnie narażonej na ryzyko występowania chorób wywołanych działaniem czynników biologicznych oraz alergenów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Zaawansowana technika diagnostyczna pozwala obecnie na wykrywanie coraz większej liczby chorób.

 

Rolnicy narażeni są także na wiele czynników uszkadzających skórę. Przyczyną dolegliwości skórnych jest uczulenie kontaktowe ze środkami ochrony roślin, sztucznymi nawozami, pestycydami i paszą dla zwierząt hodowlanych. W 2018 r. KRUS wypłacił 5 odszkodowań z tytułu chorób skóry uznanych za chorobę zawodową.

 

Rolnik, który zapadł na rolniczą chorobę zawodową, lub podejrzewający zachorowanie, a dodatkowo podlegający ubezpieczeniu społecznemu w KRUS, może ubiegać się o:

 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
 • rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

 

Inspektor sanitarny kieruje rolnika na badanie, które jest podstawą do wydania orzeczenia oraz decyzji o stwierdzeniu lub braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. Taką decyzję właściwy państwowy powiatowy inspektor przesyła m.in. zainteresowanemu rolnikowi. Jest ona podstawa do ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników.

 

Sporządziła:
Krystyna Horiszna
Starszy Inspektor ZPRO
OR KRUS w Opolu

Data publikacji: 04-12-2019 10:52
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg