x
Wyszukaj w serwisie
x

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. Nr 193 z 2008 r., poz. 1194 z późniejszymi zmianami ),

z a w i a d a m i a m

że na wniosek Bogdana Poliwody Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, działającego na podstawie pełnomocnictwa do wystąpienia w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, została wydanadecyzja znak IG.V-DB-7111-4-22/10 z dnia 24.01.2011r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej nabudowie obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 – obręb skrzyżowania z drogą krajową nr 38 na odcinku od km 16+293,60 do km 16+662,64 drogi krajowej nr 38

Ww. budowa drogi będzie realizowana na następujących nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

w liniach rozgraniczających teren stanowiących pas drogowy:

Obręb Głubczyce k.m. 10 – działki nr 156 (po podziale 156/2, 156/3), 157 (po podziale 157/2, 157/3), 152 (po podziale 152/2),

Obręb Głubczyce k.m. 11 – działka nr 163 (po podziale 163/1),

Obręb Głubczyce k.m. 14 – działki nr 169/3 (po podziale 169/10), 106/2,

poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego ale stanowiących teren niezbędny dla obiektów budowlanych:

Obręb Głubczyce k.m. 14 – działki nr 106/2, 504/3

Niniejszej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Z treścią decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu – Wydział Infrastruktury i Geodezji ( pok. 413, IV piętro budynku OUW w Opolu, ul. Piastowska 14 ) w godzinach pracy urzędu.

Od przedmiotowej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Infrastruktury, za pośrednictwem Wojewody Opolskiego.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.

Data publikacji: 16-09-2011 14:58
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora