x
Wyszukaj w serwisie
x

Informacja o przebudowie drogi powiatowej

Nagłówek-projektu-EU.jpeg


1. NAZWA PROJEKTU:

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1201O na odcinku Głubczyce – Bogdanowice (km 0+000 do km 4+440)”
 

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.06.01.00-16-0016/17-00 z dnia 24.05.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VI – Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, Działanie 6.1 – Infrastruktura drogowa, Zakres: DROGI LOKALNE: Drogi powiatowe, gminne.
 
 

2. OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

 

ROK 2018/2019

 

3. WARTOŚĆ PROJEKTU:

 

Całkowita wartość projektu: 5.092.127,26 zł
Wartość wydatków kwalifikowanych: 5.092.127,26 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR: 3.055.276,36 zł

 

4. OPIS PROJEKTU:

 

Dobra infrastruktura drogowa stymuluje rozwój gospodarczy, jednakże utrzymanie jej w należytym stanie technicznym wymaga ponoszenia nakładów na jej rozwój i modernizację, aby możliwe było sprostanie potrzebom rynku, wynikającym ze wzrostu wymiany towarowej oraz migracji mieszkańców. Stąd tak ważne jest dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej dla poprawy bezpieczeństwa na szlakach komunikacyjnych. W wyniku realizacji projektu mającego na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego zostanie przebudowany ponad 4 km odcinek drogi powiatowej na trasie Głubczyce - Bogdanowice, stanowiący element transgranicznego układu drogowego. Przedmiotowy odcinek zostanie wyposażony w elementy wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym m.in. zatoki autobusowe, aktywne oznakowanie o stałej i zmiennej treści, mierniki prędkość pojazdów, kocie oczka. Zostanie skorygowany również łuk drogi, celem zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu komunikacyjnego. Realizacja projektu oprócz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi, ogranicza negatywny wpływ na środowisko naturalne, poprzez zastosowanie rozwiązań zmniejszających presję na środowisko.


CEL REALIZACJI PROJEKTU:

 

Celem niniejszego projektu jest poprawa infrastruktury oraz wzmocnienie powiązań przestrzennych i funkcjonalnych pomiędzy głównymi ośrodkami rozwoju na poziomie subregionalnym, lokalnym oraz obszarami wiejskimi. Ponadto wzmocnienie relacji transgranicznych z Czechami oraz poprawa bezpieczeństwa na szlakach komunikacyjnych w szczególności ochrona pieszych i rowerzystów. Realizacja założonych celów przyczyni się do wzrostu intensywności wymiany międzynarodowej, zwiększenia możliwości inwestycyjnych, edukacyjnych, turystycznych i kulturalnych. Poprawa infrastruktury drogowej a tym samym zmniejszenia czasu potrzebnego na pokonanie trasy pomiędzy głównymi ośrodkami aktywności gospodarczej będzie sprzyjać większej mobilności mieszkańców. Cele przedmiotowego projektu dzięki zaplanowanym działaniom z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz zwiększenia dostępności transportowej przyczynią się do realizacji celów RPO WO 2014-2020 – OPVI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, Działania 6.1 Infrastruktura drogowa, w tym celu szczegółowego "Zwiększona dostępność transportowa obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach".


PDFInformacja na stronę ww Partnera projektu Głubczyce-Bogdanowice.pdf (1,64MB)


Informacja techniczna: Powyższy plik załączony jest jako plik PDF zarówno w wersji online oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu online, należy odświeżyć stronę (klawisz F5 lub zgodnie z interfejsem przeglądarki). W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.

Data publikacji: 03-04-2019 08:36
Data modyfikacji: 09-04-2019 13:22
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora