x
Wyszukaj w serwisie
x

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

 

Szanowni Państwo,

 

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w (Dz. U. poz. 1716 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności tych nieruchomości.

 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

 1. mieszkalnymi jednorodzinnymi lub

 2. mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne lub

 3. o których mowa w pkt 1 lub 2 wraz z budynkami gospodarczymi, garażami oraz innymi obiektami lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

 

Obowiązki nowych właścicieli w związku z przekształceniem

 

Ustawa nakłada na nowych właścicieli, będących dotychczasowymi użytkownikami wieczystymi wymienionych gruntów, obowiązek ponoszenia opłat rocznych z tytułu przekształcenia przez okres 20 latwysokości opłat za użytkowanie wieczyste obowiązujących w dniu 1 stycznia 2019 roku. Równocześnie ustawa dopuszcza możliwość jednorazowego wniesienia opłat za przekształcenie w każdym czasie trwania obowiązku płatności i wprowadza bonifikaty z tego tytułu w stosunku do gruntów Skarbu Państwa. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiadać będzie wówczas iloczynowi wysokości opłaty rocznej obowiązującej w roku, w którym nowy właściciel zgłosi zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do lat 20.

 

Bonifikaty w opłatach jednorazowych z tytułu przekształcenia

 

W przypadku gruntów będących dotychczas własnością jednostek samorządu terytorialnego ustawodawca wprowadził delegację dla organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego do udzielania bonifikat od opłat przekształceniowych w odniesieniu do gruntów stanowiących ich własność za dany rok precyzując jednocześnie, że bonifikaty te mogą dotyczyć osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych lub spółdzielni mieszkaniowych. Rada Miejska w Głubczycach uchwałą Nr IV/32/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 511) wprowadziła takie bonifikaty. Uchwała weszła w życie z dniem 22 lutego 2019 roku.

 

Wysokość bonifikat w opłatach jednorazowych

 

Bonifikaty od opłat jednorazowych wynoszą obecnie:

 1. 60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, tj. do dnia 31 grudnia 2019 roku,

 2. 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu, tj. do dnia 31 marca 2020 roku,

 3. 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu, tj. do dnia 31 marca 2021 roku,

 4. 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu, tj. do dnia 31 marca 2022 roku,

 5. 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu, tj. do dnia 31 marca 2023 roku,

 6. 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu tj. do dnia 31 marca 2024 roku.

 

Warunki skorzystania z bonifikat w opłatach jednorazowych

 

Zamiar wniesienia opłaty jednorazowej i skorzystania z bonifikat ustalonych przez Radę Miejską w Głubczycach należy zgłosić do Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Głubczycach (pokój numer 20)  w terminie do dnia 15 marca roku, za który opłata jest wnoszona, przy czym wniosek za rok 2019 należy złożyć do dnia 15 grudnia 2019 roku. Natomiast termin wnoszenia opłat przekształceniowych (rocznych i jednorazowych) został ustalony do dnia 31 marca każdego roku, z wyjątkiem opłat za rok 2019, których termin wniesienia upływa z dniem 29 lutego 2020 roku (w przypadku zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej za rok 2019 - do dnia 31 grudnia 2019 roku).

 

Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie

 

Każdy nowy właściciel gruntu otrzyma z urzędu zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zaświadczenie to winne być wydane nie później niż w terminie 12 miesięcy od przekształcenia tj. do dnia 31 grudnia 2019 roku. Jeżeli właściciel będzie chciał otrzymać zaświadczenie wcześniej może złożyć wniosek o jego wydanie. Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł. Wydanie zaświadczenie nastąpi wówczas w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku albo 30 dni, jeśli wniosek właściciela będzie uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawne związanej z lokalem mieszkalnym - jego sprzedaży, darowizny, podziału itp. W zaświadczeniu potwierdza się przekształcenie oraz informuje o obowiązku wnoszenia opłat rocznych, wysokości oraz okresie wnoszenia tej opłaty. Informuje się także o możliwości wniesienia opłaty jednorazowej i zasadach jej wniesienia.

 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty może złożyć do Gminy w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji administracyjnej. Do czasu zakończenia postępowania ustalającego wysokość i okres wnoszenia opłaty, opłata wnoszona jest w wysokości wskazanej w zaświadczeniu.

 

Urząd przekaże zaświadczenie do sądu wieczystoksięgowego w terminie 14 dni od daty jego wydania a sąd na jego podstawie dokona wpisu w księdze wieczystej nieruchomości z urzędu prawa własności gruntu oraz (uwaga!) wpisu roszczenia Gminy o opłatę przekształceniową. Za dokonanie wpisów w księdze wieczystej nie pobiera się opłat sądowych. Zawiadomienie o wpisie sąd doręczy właścicielowi na adres wskazany w zaświadczeniu. Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty przekształceniowej Urząd wyda w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty przekształceniowej, które właściciel winien załączyć do wniosku o wykreślenie z księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Od wniosku o wykreślenie wpisu o roszczenie pobiera się opłatę stała w wysokości 250 zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej lub 75 zł - w pozostałych przypadkach.

 

Uwaga! Dokonując opłaty jednorazowej przed wydaniem z urzędu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, Urząd nie będzie w zaświadczeniu wnioskował do sądu o wpis do księgi wieczystej nieruchomości roszczenia o opłatę, ponieważ stanie się ono bezprzedmiotowe.

 

Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności dostępna jest także w serwisie internetowym pod adresem www.glubczyce.pl

 

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Głubczycach (pokój nr 20).


Załączniki:

PDF1-zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej.pdf (210,38KB)
PDF2-wydanie zaświadczenia na wniosek bez uzasadnienia (227,28KB)
PDF3-wydanie zaświadczenia na wniosek uzasadniony planowaną sprzedażą lokalu (228,47KB)
 

Data publikacji: 22-02-2019 08:43
Data modyfikacji: 03-04-2019 14:24
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg