x
Wyszukaj w serwisie
x

Wskazówki i komunikaty dla rolników

PDFRozporządzenie PLW w Głubczycach nr 1-2023.pdf (2,01MB)


PDFZasady dot. koniowatych 03 01 2023.pdf (901,91KB)


Jesteś rolnikiem? Chcesz sprzedawać płody rolne? A może jesteś zainteresowany kupnem towarów bezpośrednio od rolnika?

Jeśli na którekolwiek pytanie odpowiedziałeś twierdząco, koniecznie wejdź na stronę internetowej giełdy rolnej agro-market24.pl

Agro-Market24 to nowoczesna internetowa giełda rolna. Skupiamy społeczność rolną i sadowniczą w jednym miejscu. W Agro-Market24 producenci i kupujący mogą w łatwy i szybki sposób nawiązać współpracę. Możesz dodawać ogłoszenia, przeglądać listę ogłoszeń, kontaktować się z innymi użytkownikami przez komunikator i przede wszystkim zawierać transakcje.


DODAJ DARMOWE OGŁOSZENIE


Kto korzysta z Agro-Market 24?

Na Agro-Market 24 coś dla siebie znajdą wszyscy:

 • Sadownicy
 • Rolnicy
 • Dystrybutorzy produktów rolnych
 • Eksporterzy produktów rolnych
 • Importerzy produktów rolnych
 • Hurtownicy produktów rolnych

Zapraszamy!


W związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie wsi Równe, gmina Głubczyce, powiat głubczycki, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głubczycach przekazuje do rozpowszechnienia opracowane materiały propagandowo-edukacyjne w tym zakresie.

Ważnym czynnikiem jest dokonanie przyjęcia zgłoszeń miejsc utrzymywania drobiu lub innych ptaków (wzory druków były rozpowszechniane na poziomie gmin).

Obowiązujące zasady bioasekuracji gospodarstw i zdyscyplinowanie w tym zakresie przyczynią się do zminimalizowania ewentualnych niepożądanych zdarzeń.

PDFuwaga-hpai-ulotka.pdf (381,39KB)
PDFZalecenia.pdf (1,79MB)

PDFRozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu głubczyckiego.pdf (2,14MB)Traktor pole.jpeg

Praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z dużym ryzykiem wypadków.

 

Ważne jest, aby rolnik odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie, pracujący na wielu stanowiskach, wymagających odmiennych umiejętności był świadomy zagrożeń, potrafił je zidentyfikować, przejął inicjatywę, kontrolował ryzyko, był dobrze zorganizowany, zadbał o bezpieczne otoczenie i stanowisko pracy w swoim gospodarstwie, stale poszerzał wiedzę na temat bezpieczeństwa oraz dawał przykład i motywował innych.

 

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Od wiedzy i doświadczenia właścicieli gospodarstw zależy, czy odpowiednio zorganizują sobie pracę z uwagi na jej specyfikę, a mianowicie zróżnicowanie czynności czy sezonowe nasileniem prac.

 

W wyniku zdarzeń wypadkowych zgłoszonych przez rolników do Placówki Terenowej KRUS w Głubczycach w 2021 r. odnotowano między innymi upadki osób. Ta grupa wypadkowa występuje najliczniej wśród zgłoszeń, dokonywanych przez rolników z powiatu głubczyckiego, kędzierzyńsko – kozielskiego, a także prudnickiego.

 

Przyczyn upadków osób pracujących w gospodarstwie jest wiele. Należą do nich w szczególności:

 • niekorzystanie z podestu/rusztowania podczas pracy na wysokości,
 • nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z drabiny,
 • brak zabezpieczenia drabiny przed przechyłem i osunięciem,
 • nieodpowiedni rodzaj drabiny /rozstawna używana jako przystawna o nieodpowiedniej długości do aktualnego zastosowania/,
 • zły stan techniczny drabiny /domowa konstrukcja/,
 • nieużywanie środków ochrony indywidualnej podczas prac na wysokości – szelek bezpieczeństwa, kasku ochronnego,
 • nieprawidłowy sposób schodzenia z przyczepy – brak drabiny,
 • niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności,
 • pośpiech,
 • nierówna i śliska nawierzchnia podwórza,
 • nieodpowiednie obuwie,
 • nieodpowiednie oświetlenie,
 • wykonywanie pracy podczas niedyspozycji zdrowotnej.

 

Ryzyko zaistnienia wypadku można zminimalizować, by nikt nie został pozbawiony życia lub zdrowia.

Zaleca się, aby:

 • przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej, odpowiednią stabilność i wytrzymałość na przewidywane obciążenia, a przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania dokonać odbioru technicznego w trybie określonym w odrębnych przepisach. Podczas pracy na podwyższeniu, wymagającej wychylenia się poza obrys urządzenia albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała należy stosować sprzęt chroniący przed upadkiem tj. szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa oraz hełm ochronny.
 • podczas wchodzenia i schodzenia z wysokości stosować zasadę trzypunktowego podparcia (dwie stopy i dłoń lub dwie dłonie i stopa powinny stykać się z drabiną),
 • wchodzić i schodzić należy przodem do drabiny w taki sposób, by znajdować się między podłużnicami, trzymając się rękoma szczebli (a nie podłużnic),
 • zapędzać drób spokojnie, zwłaszcza mając na uwadze nierówność terenu oraz pomiot z chowu drobiu,
 • stosować obuwie robocze dostosowane do rodzaju i warunków wykonywanej pracy – odpowiednie są obuwie na płaskiej podeszwie, sznurowane, z protektorem, za kostkę,
 • zwracać uwagę na stan obuwia roboczego, czy nie jest zużyte lub zabrudzone,
 • drabina była właściwa do aktualnego zastosowania – nie używać drabiny przystawnej jako rozstawnej ani drabiny uszkodzonej,
 • drabina przystawna odpowiednia do rodzaju wykonywanej pracy była solidnie ustawiona pod kątem 65 – 75 stopni i wystawała co najmniej 0,75 m nad powierzchnię, na którą się wchodzi,
 • drabina była zawsze zabezpieczona przed przechyłem i poślizgiem – musi być ustawiona na płaskim, stabilnym podłożu i powinna być przymocowana dla zapewnienia stateczności,
 • podczas schodzenia bądź wchodzenia na przyczepę każdorazowo korzystać z drabiny odpowiedniej długości, bez uszkodzeń i wad, wykonanej z mocnych podłużnic i szczebli,
 • zarówno przy wchodzeniu, jak i schodzeniu z przyczepy bezwzględnie przyjmować prawidłową pozycję ciała – twarzą do szczebli,
 • na bieżąco usuwać wszystkie uszkodzenia podłoża (m.in. wgłębienia) jak również wygrodzić wybieg dla drobiu, aby zminimalizować ryzyko poślizgnięcia się, upadku i dotkliwych urazów ciała,
 • używać urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości i środków ochrony osobistej.

 

Przestrzeganie zasad bhp opłaca się, biorąc pod uwagę skutki wypadków, chociażby te, związane z doznanym bólem i cierpieniem, trwałym inwalidztwem, a nawet śmiercią, poniesionymi kosztami leczenia czy dezorganizacją pracy w gospodarstwie rolnym i wysokimi kosztami rehabilitacji.

 

Przypominamy Państwu, że w razie zaistnienia wypadku przy pracy rolniczej należy zgłosić ten fakt bez zbędnej zwłoki: osobiście, za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

Zgłaszając wypadek za pośrednictwem ePUAP można również złożyć Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.

 

Mając na uwadze sytuację epidemiczną zachęcam Państwa do odwiedzenia strony internetowej www.krus.gov.pl i zapoznania się z broszurami prewencyjnymi KRUS na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

 

Z życzeniami bezwypadkowej pracy

Barbara Ziółko
Główny Specjalista
w Placówce Terenowej KRUS w Głubczycach


PIW bioasekuracja trzoda.jpeg

INFORMACJA

DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

 

Przypominam, że posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego, jest jednym z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Stanowi on podstawę do możliwości dokonania przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III. Należy pamiętać, że brak spełniania w/w wymogu po dniu 31 października 2021r., będzie stanowił poważną przeszkodę dla możliwości wywozu świń poza wymienione obszary.

 

Inspekcja Weterynaryjna przeprowadziła od kwietnia 2021r. w tym zakresie 17 792 szkoleń i kontroli instruktażowych gospodarstw dla rolników utrzymujących świnie.

 

Warunkiem wdrożenia skutecznej bioasekuracji jest udokumentowanie przestrzegania określonych zasad, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko występowania zakażeń ASF u zwierząt. Aby pomóc Państwu w spełnieniu tego wymagania przypominam o nim oraz informuję, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin dostępne są wzory dokumentów:

 

 

Należy podkreślić, że wzory niniejszych dokumentów mają charakter poglądowy, co oznacza, że inne wcześniejsze plany sporządzone przez producentów świń, a odpowiadające wymaganiom RWK 2021/605 zatwierdzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii będą respektowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. Sporządzone wzory dokumentów są kierowane przede wszystkim do rolników, którzy zwracają się do terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej o pomoc i wskazówki w tym zakresie.

 

Apeluję do Rolników, właścicieli gospodarstwa utrzymujących świnie w obszarach objętych ograniczeniami w związku z ASF o jak najszybsze sporządzenie planów bezpieczeństwa biologicznego oraz ich zatwierdzenia u właściwego powiatowego lekarza weterynarii przed datą 31 października 2021r.

 dr n. wet. Mirosław Welz
Główny Lekarz Weterynarii

PDF20211103 PIW bioasekuracja trzoda info na www.pdf (117,77KB)


Dotyczy: niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin "Problem nielegalnej desykacji, polegającej na suszeniu części zielonych roślin gryki i prosa za pomocą środków ochrony roślin zawierających w swoim składzie substancję czynną glifosat (...)"

 

PDFzałącznik 210602_MRiRW_ulotka_stop_a4_210x297(2).pdf (351,00KB)

 


PDFKomunikat specjalny - PSZCZOŁY 2021.pdf (57,10KB)

PDFInformacja - STOSOWANIE (sprzęt naziemny).pdf (58,51KB)

 


PDFKOWR eRolnik fundusze promocji produktów rs.pdf (64,72KB)

 


PDF20210513 ASF Rolnictwo.pdf (1,61MB)

 


PDFUlotka informacyjna str. 1.pdf (3,87MB)

PDFUlotka informacyjna str. 2.pdf (3,00MB)

PDFApel.pdf (1,00MB)

PDFZalecenia.pdf (1,79MB)


wolf-2952937_1920.jpeg

Nawiązując do wzrastającej liczby doniesień dotyczących sytuacji konfliktowych i potencjalnie niebezpiecznych z udziałem wilka na terenie Polski, przekazujemy zasady działania i zalecenia wypracowane przez ten organ na wypadek wystąpienia konfliktu na linii wilk - człowiek.

 

Gdy spotkasz wilka...

 1. Nie dokarmiaj wilków; jeżeli wilk wydaje się być osłabiony, chory, nie utrzymuje dystansu 30 m od człowieka zawiadom wójta właściwej miejscowo gminy.
 2. Na terenie posesji oraz podczas pobytu w lesie nie pozostawiaj niezabezpieczonej żywności lub jej resztek, dotyczy to również żywności dla psów i kotów.
 3. Zabezpieczaj pojemniki na odpady.
 4. W okresie między zmierzchem a świtem, zabezpieczaj zwierzęta domowe, psy w pomieszczeniu lub w kojcu – nie na uwięzi - taki pies staje się wyjątkowo łatwą ofiarą. W lesie prowadź psa na smyczy.
 5. Nigdy nie zabieraj ze sobą ani nie dotykaj napotkanego w lesie szczenięcia wilka, jeżeli wiesz o sytuacji, że ktoś przetrzymuje szczenię wilka, natychmiast zawiadom Policję – takie zwierzęta jako dorosłe mogą być niebezpieczne dla ludzi, w tym dla przetrzymującego.
 6. Zabezpieczaj zwierzęta gospodarskie. Za zabite lub ranne zwierzęta gospodarskie pozostawione od zmierzchu do świtu bez zabezpieczenia Skarb Państwa nie wypłaca odszkodowań. W razie wątpliwości w wybraniu sposobu zabezpieczenia możesz skontaktować się z RDOŚ w Opolu lub skorzystać z fachowych informacji znajdujących się na stronach internetowych Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”.

 

PDFWILKI - PROCEDURA POSTĘPOWANIA.pdf (311,44KB)

 

Opis zachowań wilków oraz ocena powstałego ryzyka dla bezpieczeństwa ludzi wraz z zalecanymi działaniami

 

(w oparciu o instrukcję Large Carnivore Initiative for Europeeksperckiej Komisji ds. Przetrwania Gatunków Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).

 

Zachowanie

Ocena

Zalecane działania

Wilki przechodzą w pobliżu zabudowań nocą.

Nie ma zagrożenia

Nie ma potrzeby podejmowania działań.

Wilk przechodzi w zasięgu wzroku w pobliżu osad/rozproszonych budynków w dzień.

Nie ma zagrożenia

Nie ma potrzeby podejmowania działań.

Wilk nie ucieka natychmiast po zauważeniu pojazdów lub ludzi. Zatrzymuje się i przygląda.

Nie ma zagrożenia

Nie ma potrzeby podejmowania działań.

Wilk jest obserwowany przez kilka dni w odległości poniżej 30 m od zamieszkałych budynków (powtarzające się zdarzenia przez dłuższy czas).

Sytuacja wymaga uwagi. Możliwy problem wynikający z habituacji lub warunkowania pokarmowego (celowego lub nieumyślnego przywabiania wilka pokarmem).

Przeprowadzić analizę sytuacji. Poszukać atraktantów (np. składowiska z resztkami żywności) i usunąć je. Rozważyć użycie środków zniechęcających do korzystania z resztek pokarmu (tzw. warunkowanie awersyjne).

Wilk wielokrotnie pozwala podejść do siebie na odległość poniżej 30 m.

Sytuacja wymaga uwagi. Wskazuje na silną habituację. Możliwe problemy wynikające z warunkowania pozytywnego (np. przywabiania wilka pokarmem).

Analiza sytuacji. Rozważyć użycie środków odstraszających (kule gumowe i pociski hukowe) oraz zniechęcających do korzystania z resztek pokarmu!

Wilk wielokrotnie sam podchodzi do ludzi na odległość poniżej 30 m. Przejawia zainteresowanie ludźmi.

Wymaga uwagi / sytuacja krytyczna. Warunkowanie pokarmowe i silna habituacja mogą prowadzić do eskalacji zachowań zuchwałych u wilka. Może się pojawić ryzyko poranienia ludzi.

Wnikliwa analiza przyczyn tej sytuacji! Należy szybko wdrożyć działania odstraszające (kule gumowe i pociski hukowe). Jeśli działania odstraszające są nieskuteczne, szybko przeprowadzić usunięcie wilka i zlikwidować przyczyny tej sytuacji (np. dokarmianie, nielegalne przetrzymywanie)!

Wilk atakuje lub rani ludzi nie będąc sprowokowanym.

Sytuacja niebezpieczna.

Natychmiast usunąć wilka (poprzez odstrzał lub odłów). Przeprowadzić wnikliwą analizę przyczyn i zlikwidować je!


Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę (wciśnij klawisz F5 lub użyj ikony odświeżania strony w przeglądarce). W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość. Możesz także pobrać/otworzyć plik pdf z załącznika poniżej podglądu (lub "pustego" miejsca gdy nie widać podglądu). Poniżej każdego podglądu pliku online zamieszczamy także plik w formie załącznika do pobrania.

PDFLekarze weterynarii upoważnieni do badania mięsa zwierząt rzeźnych oraz łownych.pdf (410,21KB)


20201127_uwaga-hpai.jpeg


PDF20201127_1_Pismo PLW dot. HPAI.pdf (203,47KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDF20201127_2_Grypa ptaków_H5N8_PIWet-PIB.pdf (600,72KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDF20201127_3_objawy-grypy-ptakow-i-zgloszenie-podejrzenia.pdf (119,33KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDF20201127_4_informacja dla hodowców.pdf (88,77KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDF20201127_5_srodki-bioasekuracji.pdf (106,70KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDF20201127_Załącznik - Zgłoszenie miejsca utrzymywania drobiu lub innych ptaków.pdf (75,17KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.KORONAWIRUS SARS-CoV-2 COVID-19 – JAK SIĘ CHRONIĆ PRZED ZARAŻENIEM W GOSPODARSTWIE ROLNYM?


Szanowni Rolnicy/Mieszkańcy wsi,

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rekomenduje podjęcie następujących działań, mających na celu ochronę Waszego zdrowia i życia:

 1. Zamknijcie swoje siedliska/domostwa przed osobami z zewnątrz, zamieśćcie na bramach gospodarstwa, w widocznym miejscu, informację o zakazie wstępu na teren posiadłości bez uprzedzenia i wyraźnej Waszej zgody
 • W skazane jest zamieszczenie informacji o numerze telefonu kontaktowego do właściciela gospodarstwa.
 1. Zaopatrzcie gospodarstwa w środki dezynfekcyjne na bazie alkoholu (min. 60%) oraz mydło.
 2. Regularnie i dokładnie myjcie ręce wodą z mydłem i zadbajcie o ich właściwą dezynfekcję. Każdorazowo po powrocie do domu (szczególnie po pobycie na zewnątrz posiadłości i wykonaniu obrządku zwierząt hodowlanych).
 3. Zadbajcie o regularną dezynfekcję klamek drzwi wejściowych do domu, pomieszczeń inwentarskich itd., a także klamek, kierownic, dźwigni zmiany biegów, hamulca ręcznego i innych elementów sterujących w ciągnikach i pojazdach samobieżnych, używanych w gospodarstwie rolnym.
 4. W przypadku kontaktu z osobami z zewnątrz zachowajcie bezpieczną, rekomendowaną przez służby sanitarne odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
 5. Zwróćcie szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE DOTYKAĆ dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 6. Podczas kaszlu i kichania zakrywajcie usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką- następnie jak najszybciej wyrzućcie chusteczkę do zamkniętego kosza i umyjcie ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekujcie je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zwracajcie uwagę swoim bliskim i osobom z zewnątrz, aby nie kasłały i nie kichały w naszym kierunku.
 7. Zaopatrzcie się w jednorazowe rękawice nitrylowe i stosujcie je podczas pracy w gospodarstwie rolnym.
 8. Ograniczcie pożyczanie od innych rolników środków do produkcji rolnej, m.in. maszyn rolniczych.

 

UWAGA:

 

Pamiętajcie o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych i schorowanych, żyjących na wsi w oddaleniu od sklepów z żywnością, aptek czy lekarza. Pomóżmy potrzebującym sąsiadom z robić zakupy lub wykupić leki. W kontaktach zachowajcie środki ostrożności dotyczące ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2, zalecane przez organy administracji rządowej, w tym Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

UWAGA:

 

NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!

 

Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem SARS-Co V-2.

 

WAŻNE!

 

Działa infolinia Narodowego Fundusz u Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-Co V-2.


PDF2020-03-13 ulotka bioasekuracja p biobójcze.pdf (253,63KB)


Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dot. suszy pt. "Susza - zagrożenia dla upraw rolniczych" 2020.02.18, 10:00 Izba Rolnicza w Opolu (ul. Północna 2, 45-805 Opole)

 

PDFPismo ws suszy w rolnictwie 2020 02.pdf (336,21KB)


Materiały informacyjne dotyczące obowiązku zgłaszania miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki (zagrożenie ptasią grypą HPAI)

 

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zarządzania środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, WŁAŚCICIELE DROBIU MAJĄ OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

 

PDFApel informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii ws ptasiej grypy.pdf (189,58KB)
PDFGrypa ptaków_H5N8_PIWet-PIB.pdf (600,72KB)
PDFInformacja dla hodowców drobiu - ULOTKA.pdf (244,33KB)
PDFRozporządzenie Ministra Rolnictwa ws ptasiej grypy 20170404.pdf (98,58KB)
PDFRozporządzenie Ministra Rolnictwa ws ptasiej grypy 20191125.pdf (219,73KB)
PDFUwaga HPAI - ULOTKA.pdf (381,38KB)
PDFZGŁOSZENIE miejsca utrzymywania drobiu.pdf (180,74KB)
 


Materiały informacyjne dotyczące zmian w rozporządzeniu w sprawie środków podejmowanych w związku z ASF dla hodowców świń

 

PDFApel informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii ws ASF.pdf (160,59KB)
PDFApel ministra i ulotka ws prewencji ASF.pdf (720,57KB)
PDFASF - dobre praktyki zapobieganie ULOTKA.pdf (571,85KB)
PDFASF - info dla myśliwych i leśników ULOTKA.pdf (591,74KB)
PDFASF - jak zatrzymać ULOTKA.pdf (544,72KB)
PDFASF - realne zagrożenie ULOTKA.pdf (569,20KB)
PDFASF - wytyczne ministerstwa ULOTKA.pdf (214,79KB)
 


PDFZaproszenie IR w Opolu dla rolników.pdf (219,05KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


DOCXKomunikat Program Konopny IWNIRZ.docx (52,13KB)

PDFFolder Programu Konopnego.pdf (2,28MB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.

PDFpismo ogłoszenie PV.pdf (42,77KB)

PDFogloszenie farma pv.pdf (215,84KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.

PDF2019-07-10 omacnica prosowianka.pdf (175,21KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDF2019-05-14 burak_mszyca_burakowa.pdf (108,03KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDF2019-05-14 jeczmien_jary_maczniak_prawdziwy_zboz_i_traw.pdf (108,53KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDF2019-05-14 jeczmien_jary_plamistosc_siatkowa_jeczmienia.pdf (109,48KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDF2019-05-14 pszenica_ozima_septorioza_paskowana_lisci.pdf (225,63KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDF2019-04-11 Komunikat o zagrożeniu upraw.pdf (523,78KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDF2019-04-11 Komunikat o zagrożeniu upraw_2.pdf (451,00KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDF2019-04-09 Skup zwierzat pourazowych.pdf (475,92KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDFapel do rolników - wiosna 2019.pdf (404,50KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDFPIW.PL.6220.1.2019.pdf (449,96KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDFkomunikat gryzonie Głubczyce.pdf (42,69KB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


PDFUbój zwierząt - wskazówki.pdf (1,28MB)

Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.

Data publikacji: 06-02-2019 08:31
Data modyfikacji: 02-02-2023 11:30