x
Wyszukaj w serwisie
x

Ogłoszenie przetargu na najem lokalu usługowego przy ul. Rynek nr 11 w Głubczycach

Głubczyce, dnia 16 sierpnia 2011 roku

RPiR.0050.2.12.2011.JK
OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Głubczyc, zgodnie z art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 292/2011 Burmistrza Głubczyc z dnia 21 lipca 2011 roku  w sprawie oddania w najem lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkaniowy nr „a”, położonego w Głubczycach przy ulicy Rynek nr 11, ogłasza:
 
I przetarg ustny nieograniczony
 
w sprawie oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:
 
Oznaczenie nieruchomości według KW 35387, wg ewidencji gruntów: działka nr 372/3         
Powierzchnia nieruchomości w m2 52,23
Położenie nieruchomości: Głubczyce ul. Rynek nr 11                             
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkaniowy  nr „a” o powierzchni 52,23 mdo którego przynależy pomieszczenie gospodarcze (piwnica) o powierzchni użytkowej 17,63 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
Stawka wywoławcza czynszu najmu: 20,00 zł /m2 + podatek od towarów i usług VAT
Wadium: 1.300 zł
Okres zawarcia umowy najmu: na czas nieokreślony
Przetarg dotyczący oddania w najem przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu31 sierpnia 2011 roku o godzinie8.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14 (pokój nr 20). W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne, jeżeli najpóźniej w dniu25 sierpnia 2011 roku wniosą wadium w kwocie 1.300,00 zł do kasy tut. Urzędu (kasa czynna w godz. 8.00 - 14.00) lub na konto tut. Urzędu nr 94 10902154 0000 0005 6000 0129 Bank Zachodni WBK SA Oddział w Głubczycach, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nie­ruchomo­ści (wadium - lokal nr „a”, Głubczyce, ul. Rynek nr 11). Przystępujący do przetargu winni okazać komisji przetargowej dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium. Osoby prawne winne dodatkowo przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo bądź dokument uprawniający do reprezentowania. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu - minimalne postąpienie wynosi 1% stawki wywoławczej z zaokrągleniem w wzwyż do 0,10 złotego. Wpła­cone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet czynszu najmu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub za­mknięcia przetargu. Zwrot wadium z konta depozyto­wego następować bę­dzie bez odse­tek, a Burmistrz Głubczyc nie bę­dzie naliczał należności za obsługę ban­kową. Osoba zamierzająca przystąpić do przetargu winna zapoznać się z regulaminem przeprowadzenia przetargu oraz projektem umowy najmu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach urzędowania tut.Urzędu w pokoju nr 20. Zwycięzca przetargu jest zobowiązany do podpisania umowy najmu po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyniku przetargu lecz nie później niż po upływie 30 dni. Umowa zawarta zostanie na czas nieokreślony z administratorem budynku - Głubczyckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Głubczycach - jako zarządcą zasobów Gminy Głubczyce. Jeśli zwycięzca przetargu nie podpisze umowy najmu w terminie określonym wyżej wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. Najemca z tytułu najmu lokalu opłacać będzie czynsz, podatek od towarów i usług VAT oraz podatek od nieruchomości. Stawka czynszu najmu pomieszczenia gospodarczego przynależnego do lokalu ustalona zostanie w wysokości 50% stawki, wylicytowanej w przetargu, jeżeli w pomieszczeniu tym prowadzona będzie działalność gospodarcza. W przypadku, gdy w pomieszczeniu prowadzona będzie jedynie działalność składowa (magazynowa) stawka czynszu najmu ustalona zostanie w wysokości 3 zł za 1 m2.Czynsz najmu oraz podatek od towarów i usług VAT płatny jest do dnia 10 każdego miesiąca na konto Głubczyckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Głubczycach. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz.535 z późn. zm.) do kwoty czynszu najmu doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT. W dniu podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu stawka podatku wynosi 23%. Opłaty z tytułu korzystania z energii elektrycznej, wody i gazu najemca ponosić będzie według wskazań liczników zużycia w/w mediów. Opłaty z tytułu wywozu nieczystości stałych najemca ponosić będzie na podstawie odrębnej umowy na świadczenie tych usług zawartej pomiędzy najemcą a Usługami Komunalnymi Spółką z o.o. z siedzibą w Głubczycach lub inną jednostką wykonującą tego typu usługi. Najemca zobowiązany będzie także do zapłaty podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości płatny jest na podstawie decyzji Burmistrza Głubczyc. Czynsz może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany minimalnych stawek czynszu najmu nieruchomości Gminy Głubczyce. Wynajmujący powiadomi pisemnie Najemcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowiązywać będzie nowa stawka czynszu. Burmistrz Głubczyc zastrzega sobie prawo odwo­łania przetargu z ważnych powodów.
Data publikacji: 16-08-2011 10:45
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora