x
Wyszukaj w serwisie
x

Turnusy rehabilitacyjne KRUS

W okresie wakacji 2018 roku wzorem ubiegłych lat Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci ubezpieczonych rolników na których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz chorób układu ruchu


Oddział Regionalny KRUS w Opolu skieruje dzieci wymagające rehabilitacji w zakresie chorób układu oddechowego do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie w terminie od 30.06.2018 r. do 20.07.2018 r. – 13 miejsc, natomiast w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu w terminie od 09.07.2018 r. do 29.07.2018 r. – 14 miejsc.

 

Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnusy rehabilitacyjne:

 1. przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok,
 2. wiek – z turnusów rehabilitacyjnych mogą skorzystać dzieci urodzone w latach 2003 – 2011 (7-15 lat),
 3. podstawą skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko. W przypadku stałej opieki lekarza specjalisty, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia rehabilitacji leczniczej,

  Wzór wniosku dostępny jest na stornie internetowej KRUS www.krus.gov.pl;

  Do wniosku powinna zostać dołączona wypełniona dodatkowa informacja o stanie zdrowia dziecka jak i oświadczenie rodzica\ opiekuna prawnego zawierająca m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 4. dzieci do skierowania na turnus rehabilitacyjny we wskazanym zakładzie rehabilitacji leczniczej kwalifikuje Lekarz Regionalny Inspektor OR na podstawie przedstawionego wniosku,
 5. pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Ostatecznego zatwierdzenia listy dzieci kierowanych na rehabilitację w ramach przyznanego limitu dokonuje Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS.

 

Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie umowy zawartej z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych. Obecna umowa obowiązuje w okresie od 14.10.2017 r. do 13.10.2018 r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

 

Kompletne wnioski należy przekazywać do Oddziału Regionalnego / podległej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 maja 2018r.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Placówek Terenowych i Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu.

 

Materiał opracowała:

Joanna Sendyka
Inspektor

Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji
i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS w Opolu


Rehabilitacja lecznicza osób uprawionych do świadczeń KRUS


Rehabilitacja lecznicza zyskała duże uznanie rolników. Jest ona jednym z głównych obszarów ustawowej aktywności KRUS, obok obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników, przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych z tego ubezpieczenia.


Rehabilitacja lecznicza realizowana za pośrednictwem Kasy jest rzeczowym świadczeniem zdrowotnym, udzielanym przez zakłady rehabilitacji leczniczej.

 

Kto może skorzystać


Na rehabilitację leczniczą kierowane są osoby: 
    • rolnicy ubezpieczeni w KRUS, zagrożeni całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, uznani okresowo za całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, którzy rokują  jej  odzyskanie w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji,
    • a także dzieci rolników uprawnionych do świadczeń KRUS.

 

Warunki


Wymienione wyżej osoby, muszą spełniać jeden z następujących warunków:
    • podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
    • podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiego na wniosek w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy rolniczej),
    • ustalonego prawa do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji.

Rehabilitacja lecznicza w KRUS jest dobrowolna i jest realizowana w warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych, tj. w pobliżu miejsca zamieszkania pacjenta.


Podstawą skierowania jest:
        ◦ prawomocne orzeczenie lekarza-rzeczoznawcy Kasy/komisji lekarskiej Kasy lub wniosek o skierowanie, sporządzony przez lekarza prowadzącego pacjenta.
        ◦ Kasa ponosi całkowite koszty rehabilitacji leczniczej, całodobowej opieki medycznej, koszty zakwaterowania i wyżywienia,
        ◦ Osoba skierowana otrzymuje również zwrot kosztów dojazdu do zakładu rehabilitacji.

 

Wniosek złożony przez rolnika w oddziale regionalnym KRUS lub w placówce terenowej jest sprawdzany pod względem formalnym (pod kątem posiadanych uprawnień do korzystania ze świadczeń Kasy). Po ustaleniu uprawnień, wniosek podlega merytorycznej weryfikacji przez Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego, który ocenia potrzebę skierowania na rehabilitację. W przypadku pozytywnej decyzji Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego, rolnik otrzymuje propozycję wyjazdu, a po uzgodnieniu terminu – skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

 

Rehabilitacja lecznicza realizowana jest w warunkach stacjonarnych w centrach i ośrodkach Kasy, w formie turnusów rehabilitacyjnych. Turnus trwa 21 dni.


Okres rehabilitacji leczniczej może być przedłużony lub skrócony, w zależności od potrzeb zdrowotnych pacjenta. Pacjent poddawany jest rehabilitacji leczniczej w ciągu 17 dni zabiegowych. W czasie pobytu ma całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską, a w miarę potrzeby może być skierowany na niezbędne badania pomocnicze.

 

Ośrodki rehabilitacji KRUS to: CRR (Centrum Rehabilitacji Rolników) Szklarska Poręba, CRR Iwonicz Zdrój, CRR Horyniec, CRR Kołobrzeg, CRR Świnoujście, CRR Jedlec. Rehabilitację przyznaje się na wniosek ustalający wskazania do skierowania osoby uprawnionej na rehabilitacje leczniczą. W centrach i ośrodkach KRUS wskazaniami do rehabilitacji leczniczej są schorzenia narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii. W Kołobrzegu dodatkowo jest prowadzona rehabilitacja osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

 

Zapraszam do korzystania z ośrodków rehabilitacyjnych KRUS – głównie w celach profilaktycznych.         


Materiał opracowała:

Mroszczak Katarzyna 
Inspektor Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego 
OR KRUS w Opolu
                

 

Zachęcam wszystkich rolników do korzystania z rehabilitacji w CRR KRUS

 

Oferta nasza jest skierowana przede wszystkim do osób zagrożonych długotrwałą niezdolnością do pracy w rolnictwie, przebywających na długoterminowych zwolnieniach lekarskich lub na rentach okresowych, przyznanych z powodu wypadków lub przedłużającej się choroby.

 

Czekamy na państwa zgłoszenia i gorąco zachęcamy do korzystania z bogatej oferty naszych ośrodków oraz szerokiej gamy turnusów rehabilitacyjnych dostępnych przez cały rok.

 

Lech Waloszczyk
Dyrektor
Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu

Data publikacji: 13-04-2018 08:11
Data modyfikacji: 13-04-2018 08:18
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg