x
Wyszukaj w serwisie
x

Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska

Informujemy, że planowany od 10 stycznia 2021 r. nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce zostaje zawieszony.

Zawieszony został także nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej do instalacji solarnych i pomp ciepła.

 

Gmina Głubczyce przystąpiła do realizacji Działania 5.5 Ochrona powietrza w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO WO 2014-2020 i będzie realizować ten program na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców naszej gminy we wrześniu 2020 roku, po pozytywnym rozpatrzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

 

DOTACJA CELOWA NA WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA W CELU OGRANICZENIA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA


DOTACJA CELOWA DO INSTALACJI SOLARNYCH I POMP CIEPŁA


DOTACJA CELOWA NA BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW