x
Wyszukaj w serwisie
x

Obwieszczenie o XXXII Sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

                        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE XXXII SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na  dzień 26 lipca 2017 roku o godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

  

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2028,
 2. zmian w budżecie na 2017 rok,
 3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce na cza oznaczony do lat trzech,
 4. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dobieszów,
 5. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Gołuszowice,
 6. wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji projektu pod nazwą „Rozwijamy potencjał uczniów szkół w Gminie Głubczyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie    
    międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce,  19.07.2017 r.

 

 

Data publikacji: 21-07-2017 10:06
Data modyfikacji: 23-08-2017 13:01
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora