x
Wyszukaj w serwisie
x

Zarządzanie kryzysowe

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym również zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciw-powodziowej, reguluje ustawa o samorządzie gminnym, która traktuje powyższe jako zadania własne gminy.

Do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zobowiązane są wszystkie organy władzy i administracji państwowej, szczególnie instytucje wyspecjalizowane w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, jak np. Policja, Państwowa Straż Pożarna, które to służby w realizacji swoich zadań wspierane są przez Straż Miejską i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Swój wkład w poprawę efektywności działania w/w służb mają również władze gminne, które utrzymują Straż Miejską, oraz w miarę możliwości wspierają finansowo pozostałe służby, jednocześnie wpływając w ten sposób na podnoszenie poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.

Celem zabezpieczenia realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożaro-wej, rok rocznie w budżecie gminy zabezpiecza się środki finansowe z przeznaczeniem na utrzymanie jednostek OSP, zapewnienie ich gotowości bojowej, zakupy sprzętu przeciw-pożarowego, wyszkolenie i prowadzenie remontów baz lokalowych. Jednostki OSP wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dodatkowo dotowane są z budżetu Państwa.

W dniu 22 sierpnia 2007 r. weszła w życie ustawa o zarządzaniu kryzysowym, tworząca system zarządzania na wypadek wystąpienia zagrożeń. Ustawa ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa powszechnego przez zwiększenie efektywności działania organów administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych.

Na mocy ustawy, w celu zapewnienia prawidłowego wykonania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, Burmistrz powołał Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego jako organ opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działań w zakresie zarządzania kryzysowego na terenie gminy.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego pracuje w trybie posiedzeń. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej i służby zdrowia oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek budżetowych gminy i naczelnicy większości wydziałów Urzędu Miejskiego.

Do zadań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy:

 • Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne (w gminie) i prognozowanie tych zagrożeń.
 • Przygotowywanie propozycji działań i przedstawienie Burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie reagowania kryzysowego.
 • Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami.
 • Opiniowanie gminnego planu reagowania kryzysowego.
 • Opiniowanie gminnego planu ochrony infrastruktury krytycznej.
Data publikacji: 18-07-2011 09:13
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora