x
Wyszukaj w serwisie
x

Szacowanie szkód w rolnictwie

ZASADY

szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

 

Dla poszkodowanych gospodarstw rolnych w przypadku wystąpienia szkód, stanowiących następstwa wskazanych zjawisk atmosferycznych możliwe jest udzielenie pomocy w postaci kredytów „klęskowych” na wznowienie produkcji rolnej (kredyt obrotowy) oraz przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków gospodarczych, ciągników i urządzeń rolniczych, plantacji wieloletnich (kredyt inwestycyjny).

 

Szacowania strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich i infrastrukturze dla obszaru Gminy Głubczyce dokonują dwie komisje powołane Zarządzeniem nr 96/2015 Wojewody Opolskiego z dnia 20 lipca 2015 roku zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r., poz.187 z późn. zm.). W skład komisji wchodzą przedstawiciele Gminy, Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Izby Rolniczej, posiadający wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie rolnictwa, rybactwa oraz budownictwa.

 

Przedmiotem działania komisji jest obszar dotknięty szkodą obejmujący co najmniej jedno sołectwo, na którym znajdują się poszkodowane gospodarstwa, w rozmiarach, stanowiących zagrożenie dalszego ich funkcjonowania. Do składania wniosków o pomoc uprawnieni są producenci, którym komisje szacujące straty ustaliły w protokołach procentowe obniżenie dochodu w produkcji roślinnej i zwierzęcej łącznie na poziomie przekraczającym 30%.

 

Burmistrz stwierdza i określa wystąpienie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego na terenie gminy z określeniem liczby poszkodowanych rolników a następnie w terminie 10 dni zgłasza je do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu z przekazaniem informacji Wojewodzie Opolskiemu. Zgłoszenie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego do WCZK w Opolu stanowi warunek uruchomienia procedury związanej z oszacowaniem szkód. Obowiązek ten nie dotyczy suszy, ujemnych skutków przezimowania oraz przymrozków wiosennych. W przypadku SUSZY konieczne jest jej potwierdzenie w „Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej” przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach.

 

W dalszym działaniu poszkodowani rolnicy powiadamiani są o możliwości oszacowania powstałych szkód oraz możliwości uzyskania proponowanej pomocy.

 

ZADANIEM KOMISJI jest:

 1. oszacowanie szkody w obecności poszkodowanego producenta rolnego
 2. czytelne sporządzenie i przekazanie Wojewodzie Opolskiemu protokołów z oszacowania zakresu i wysokości szkód (w dwóch egzemplarzach) w/g obowiązującego wzoru
 3. podpisanie ww. dokumentów przez wszystkich członków komisji i producenta rolnego, a także zaopatrzenie pieczęcią gminy
 4. przekazanie protokołów szkód poszkodowanym producentom rolnym, po ich weryfikacji przez Wojewodę Opolskiego
 5. w przypadku zastrzeżeń poszkodowanego producenta do treści protokołu może on - za pośrednictwem Komisji - wnieść skargę do Wojewody Opolskiego. Komisja uzasadni ustalenia zawarte w protokole i przekaże dokumenty do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Wymienione wyżej zadania komisje wykonują z zachowaniem maksymalnego terminu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jednak nie później niż:

 1. 3 miesięcy od wystąpienia suszy, gradobicia, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny
 2. 3 miesięcy od ustąpienia wody po wystąpieniu powodzi

 

W przypadku posiadania przez rolnika gruntów w kilku gminach oszacowania szkód dokonuje komisja właściwa ze względu na siedzibę gospodarstwa.

Data publikacji: 30-06-2016 13:08
Data modyfikacji: 06-02-2019 08:38
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg