x
Wyszukaj w serwisie
x

Rolnictwo

Gmina Glubczyce, polożona w przeważającej części na terenie Plakowyżu Głubczyckiego, jest typową gminą rolniczą. Teren gminy charakteryzuje się wysoką bonitacją gruntów, korzystnymi warunkami agroklimatycznymi oraz agroekologicznymi, stawiającymi ten obszar w rzędzie znanych z korzystnych warunków przyrodniczych dla rolnictwa regionów: Niziny Śląskiej, okolic Krakowa, Rzeszowa, Kalisza, Lubelszczyzny i Żulaw. Wystepują tutaj niezwykle urodzajne gleby powstałe na utworach lessowych, zaliczane do gleb "pszennych dobrych" klasy IIIa i IVa (88% gruntów rolnych), z pewnym odstępstwem w tzw. strefie górskiej (około 8%) i gleb żytnich (około 1%).

rolnictwo.jpeg

Struktura użytków rolnych  
   
powierzchnia gminy Głubczyce ogółem 29 433 ha
z tego:  
   
1) użytki rolne: 23 546 ha
- grunty orne 20 928 ha
- sady      148 ha
- łąki trwałe      961 ha
- pastwiska   1 509 ha
2) grunty pod lasami i zadrzewieniami   3 079 ha
3) pozostałe   2 808 ha

 

Data publikacji: 15-07-2011 09:31