x
Wyszukaj w serwisie
x
 • >
 • >
 • >

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Głubczyce

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi Plan działań krótkoterminowych uchwałą nr XX/193/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dn. 5 sierpnia 2020 r. poz. 2186). Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Link:
https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2020/2186/

Z treścią ww. uchwały oraz z Uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ww. programu ochrony powietrza i Podsumowaniem, o którym mowa odpowiednio w art.. 42 pkt 2 i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471) można zapoznać się w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (adres: Opole, ul. Hallera 9, budynek A, pok. 108) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.bip.opolskie.pl w zakładce Menu podmiotowe – Strategie, programy, plany, sprawozdania i opracowania – Ochrona środowiska
– Programy Ochrony Powietrza – Program ochrony powietrza 2020

(link https://bip.opolskie.pl/2020/01/program-ochrony-powietrza-2020-r/).

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471) w związku z art. 18 ust. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571, 1815.) Zarząd Województwa Opolskiego

 

zawiadamia

 

o przyjęciu przez Sejmik Województwa Opolskiego uchwały nr XX/193/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”, którego integralną część stanowi Plan działań krótkoterminowych oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r. poz. 2186. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Ponadto informuję, że na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471) – dalej zwana ustawą ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.411.4.1.2020.MO uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”.

 

Do wglądu dostępne są:

 • uchwała nr XX/193/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” wraz z załącznikiem, który stanowi Program ochrony powietrza, którego integralną część stanowi Plan działań krótkoterminowych;
 • uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
 • podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy ooś zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ww. programu ochrony powietrza wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy ooś;
 • zestawienia uwag z przeprowadzonych konsultacji społecznych i opiniowania z treścią uchwały i przyjętych dokumentów można się zapoznać w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (adres: Opole, ul. Hallera 9, budynek A, pok. 108) oraz na stronie internetowej (www.bip.opolskie.pl w zakładce Menu podmiotowe – Strategie, programy, plany, sprawozdania i opracowania – Ochrona środowiska – Programy ochrony powietrza – Program ochrony powietrza – 2020 r.). Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego dostępny jest pod linkiem:

 

https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2020/2186/


 


 

Jednym z nadrzędnych celów Unii Europejskiej w perspektywie krótkoterminowej (do 2020 r.) jest osiągnięcie celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z rokiem 1990, uzyskanie 20% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w ogólnym zużyciu energii (w przypadku Polski 15%) oraz zwiększenie efektywności energetycznej o 20%. Dalsze cele UE są jeszcze bardziej ambitne i przewidują do 2030 roku co najmniej 40% redukcje emisji gazów cieplarnianych, zapewnienie co najmniej 27% udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej o 27%.

 

Realizacja tych założeń ma być wspierana w wyniku rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Zagadnienie to jest również jednym z celów operacyjnych Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 rok. Cel ten ma być realizowany m.in. poprzez poprawę efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej i zakładów przemysłowych oraz rozwój niskoemisyjnych źródeł energii.

 

Powyższe zagadnienie jest dużym wyzwaniem dla jednostek samorządu terytorialnego. W jego realizacji mają pomóc środki finansowe m.in. z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014‑2020. Warunkiem otrzymania dofinansowania było jednak odpowiednie zaplanowanie działań niskoemisyjnych i ujęcie ich w specjalistycznym dokumencie przygotowanym w oparciu o wymagania określone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

W celu kompleksowej realizacji ww. założeń, Gmina Głubczyce w 2016 r. opracowała oraz przyjęła uchwałą Rady Miejskiej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), który zawiera zarówno analizę stanu obecnego (wraz z identyfikacją obszarów problemowych) jak i zbiór zadań oraz kierunków rozwoju, które mają pomóc Gminie w dążeniu do ich realizacji. Istotą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, poprzez wdrożenie działań poprawiających gospodarkę energetyczną oraz stan jakości powietrza atmosferycznego.

 

PGN jednak, aby mógł być skutecznym i pomocnym narzędziem w przyszłości, musi być monitorowany oraz przede wszystkim aktualizowany.

 

W związku z powyższym Burmistrz Gminy Głubczyce przystąpił do opracowania „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głubczyce”. Przygotowanie aktualizacji, ma na celu m.in. kontynuowanie dotychczas podjętych działań oraz zaprojektowanie kolejnych rozwiązań prowadzących do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz innych substancji, takich jak pył zawieszony i benzo(a)piren.

 

Aktualizacja planu skupia się na dwóch zasadniczych częściach. Pierwsza z nich dotyczy wykonania kontrolnej inwentaryzacji emisji (z ang. monitoring emission inwentory - MEI). Jej wykonanie pozwoli określić jak zmieniło się zużycie energii oraz emisja dwutlenku węgla na terenie gminy w odniesieniu do roku bazowego (2014 r.), który został przedstawiony w PGN. W tym celu konieczne jest zinwentaryzowanie źródeł emisji znajdujących się na terenie gminy. Działanie to oparte będzie o szereg danych, tak zwanych odgórnych m.in. pochodzących od dystrybutorów energii oraz danych bezpośrednio odnoszących się do konkretnych budynków. Jednym z działań w tym zakresie będzie również zebranie informacji o ilości zużywanych mediów w poszczególnych nieruchomościach (gospodarstwach domowych, podmiotach gospodarczych). W tym celu zostanie do Państwa skierowana ankieta, o której wypełnienie serdecznie prosimy. Ankietę można wypełnić w wersji elektronicznej

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhKJjGZhWLyIBgyhn6u2mDA1Ht-QO4ULFhhB2vxhaywb6beA/viewform?usp=sf_link

 

lub z wykorzystaniem dostarczonego pocztą formularza (załączony również do niniejszego ogłoszenia). Uzupełnione formularze papierowe prosimy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Głubczycach do sekretariatu lub do pokoju nr 15 (I piętro) do dnia 06.09.2019 r.

 

Druga część prac dotyczy aktualizacji harmonogramu rzeczowo- finansowego, czyli zbioru inwestycji zawartych w dokumencie. W związku z czym, zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty zlokalizowane na terenie Gmina Głubczyce (instytucje, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców, itd.), zamierzających realizować inwestycje z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, o zgłaszanie planowanych przedsięwzięć. Inwestycjami związanymi z gospodarką niskoemisyjną są przedsięwzięcia wpływające na efektywność energetyczną, służące zmniejszeniu strat energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, tj. działania m.in. w  zakresie modernizacji energetycznej budynków (termomodernizacja – ocieplenie obiektu, wymianę pokrycia dachu, wymiana okien), budowy, rozbudowy i modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii (instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych itp.), przebudowa, modernizacja oraz budowa nowych przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej. Podmioty aplikujące o wpisanie przedsięwzięcia do PGN prosimy o wypełnienie kart projektu (zamieszonej jako załączniki do ogłoszenia). Uzupełnione karty prosimy przesyłać na adres mailowy oraz lub składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sekretariat lub do pokoju nr 15 na I piętrze) do dnia 06.09.2019 r.

 

W ramach projektu zostanie również opracowany raport, który pozwoli ocenić dotychczasowe działania oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski na przyszłość. Należy jednak podkreślić już na tym etapie, że od momentu uchwalenia PGN na terenie Gminy zrealizowano szereg inwestycji mających na celu przybliżenie Polski do wypełnienia założeń wspomnianego pakietu 3x20. W tym zakresie warto wymienić m.in. o: prowadzonych przez Gminę dotacjach do wymiany źródeł ciepła i odnawialnych źródeł energii, inwestycje w oświetlenie uliczne w technologii LED, termomodernizacje prowadzone w mieszkalnych lokalach gminnych oraz budynkach użyteczności publicznej (w tym wymiana pieców węglowych na odnawialne źródeł energii). Gmina wzięła również udział w działaniach związanych z doradztwem energetycznym (w ramach ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu). Gmina zorganizowała również spotkania edukacyjne (dla uczniów szkół podstawowych) w zakresie niskiej emisji i odnawialnych źródeł energii.

 

Więcej informacji na temat zagadnień związanych z gospodarką niskoemisyjną oraz aktualnie obowiązującego „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głubczyce” znajdą Państwo w załączonej do ogłoszenia prezentacji.

 

W wypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Głubczycach Panią Agnieszką Frączkowską – Psiuk (,( tel. 77 485 30 21 wew. 231) bądź bezpośrednio z przedstawicielem Wykonawcy opracowania, firmy Atmoterm SA, Panem Michałem Drabkiem (, tel. 734 413 684).

 

ZAŁĄCZNIKI:

DOC01-Karta_projektu_Głubczyce.doc (1,52MB)
DOC02-Ankieta.doc (1,53MB)
PDF03-prezentacja_apgn_glubczyce.pdf (1,67MB)
PDF04-Ulotka_APGN_Głubczyce.pdf (5,99MB)


Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.


Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego (ZOBACZ)


Zgodnie z zapisami uchwały od 1 listopada 2017 r. (Uchwała nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw) na terenie województwa opolskiego wprowadzono zakaz spalania:

 

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla
 • mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3mm
 • paliw stałych, produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych
 • paliw stałych, produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3mm jest większa niż 15%
 • drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%

 

Ponadto zgodnie z podjętym rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe, Dz. U. poz. 1690) od 1 lipca 2018 r. niemożliwy będzie zakup i montaż kotłów (o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW) innych niż spełniające wymogi emisyjne przynajmniej 5 klasy zgodnie z normą EN 303-5:2012.

 

Wprowadzenie ograniczenia na poziomie centralnym pozwoli ograniczyć przyrost instalowanych pozaklasowych urządzeń na paliwo stałe, tym samym umożliwi samorządom skuteczną realizację działań naprawczych.

 

Więcej informacji na stronie:

http://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2016/10/2018-r.-Program-ochrony-powietrza-dla-wojew%C3%B3dztwa-opolskiego.pdf


UM 20180411 WFOŚ Doradztwo energetyczne (7).jpeg

Niska emisja i odnawialne źródła energii. Jak podnieść efektywność energetyczną w gminie? – doradzano w Urzędzie Miejskim w Głubczycach


W ramach kontynuacji spotkań na terenie gminy Głubczyce realizowanych w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, w dniu 11 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Głubczycach, sołtysi wsi Gminy Głubczyce i przedstawiciele spółek gminnych spotkali się ze specjalistą ds. doradztwa energetycznego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Tematem spotkania edukacyjno-informacyjnego była niska emisja i odnawialne źródła energii. Przedstawiono również zasady realizacji projektu doradztwa energetycznego.

Co to jest projekt doradztwa energetycznego?

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE to projekt partnerski finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) ze
środków Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w ramach I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki".

Jego celem jest stworzenie ogólnopolskiej sieci wysoko wykwalifikowanych doradców energetycznych, świadczących nieodpłatne usługi doradcze w regionach w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

 


UM Niska emisja dla szkół 0001.jpeg


Urząd Miejski w Głubczycach w roku szkolnym 2017/2018 (miesiąc październik 2017 r. i luty 2018 r.) zorganizował dla uczniów placówek oświatowych na terenie Gminy Głubczyce tj. szkół podstawowych, spotkania edukacyjne w zakresie niskiej emisji i odnawialnych źródeł energii.

 

Spotkania edukacyjno-informacyjne zostały przeprowadzone przez specjalistów do spraw doradztwa energetycznego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w ramach ogólnopolskiego projektu doradztwa energetycznego pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

 

Podczas zorganizowanych specjalnych lekcji uczniowie dowiedzieli się m.in. co to jest niska emisja, jakie są jej zagrożenia oraz jakie są odnawialne źródła energii i ich zasady funkcjonowania. Spotkania miały również charakter warsztatów, w których uczniowie brali czynny udział w obsłudze specjalnie przywiezionych modeli urządzeń wytwarzających energię odnawialną.

 


PREZENTACJA PLANU I PROGRAMU DLA GMINY GŁUBCZYCE

PPTXPGN i PONE dla Gminy Glubczyce.pptx (4,03MB)
 PDFPROJEKT - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Głubczyce.pdf (2,65MB)

JPEGProjekt - Program Ograniczenie Niskiej Emisji (PONE) dla gminy Głubczyce.jpeg (8,81KB)

PDFInformacja o przystąpieniu do opracowania PGN.pdf (29,47KB)

DOCXankieta dla mieszkańców Gminy Głubczyce.docx (16,74KB)
RTFankieta dla mieszkańców Gminy Głubczyce.rtf (83,80KB)
PDFankieta dla mieszkańców Gminy Głubczyce.pdf (89,49KB)

 

DOCXankieta dla przedsiębiorstw Gminy Głubczyce.docx (16,95KB)
RTFankieta dla przedsiębiorstw Gminy Głubczyce.rtf (84,76KB)
PDFankieta dla przedsiębiorstw Gminy Głubczyce.pdf (89,98KB)
 

PPTprezentacja-PGN.ppt (5,67MB)
 


PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI (PONE)

PDFUchwała Nr XXIII/197/16 Rady Miejskiej w Głubczycach - Program Ograniczenia Niskiej Emisji.pdf (3,61MB)

PDFUzasadnienie do przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PONE dla Gminy Głubczyce.pdf (876,91KB)
PDFPodsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PONE dla Gminy Głubczyce.pdf (3,13MB)
PDFZałacznik Nr 1.pdf (604,16KB)
PDFZałącznik Nr 2.pdf (476,64KB)
PDFZałącznik Nr 3.pdf (404,60KB)
PDFZałącznik Nr 4.pdf (807,83KB)
PDFZałącznik Nr 5.pdf (567,37KB)
PDFZałącznik Nr 6.pdf (378,54KB)


PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN)

PDFUchwała Nr XXIII/196/16 Rady Miejskiej w Głubczycach - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf (5,65MB)

PDFUzasadnienie do przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowiska PGN dla Gminy Głubczyce.pdf (867,63KB)
PDFPodsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PGN dla Gminy Głubczyce.pdf (3,52MB)
PDFZałącznik Nr 1.pdf (611,51KB)
PDFZałącznik Nr 2.pdf (475,33KB)
PDFZałącznik Nr 3.pdf (396,93KB)
PDFZałącznik Nr 4.pdf (808,55KB)
PDFZałącznik Nr 5.pdf (567,37KB)
PDFZałącznik Nr 6.pdf (398,03KB)


ZMIANY PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

PDFUchwała Nr XIV-170-19 Rady Miejskiej w Głubczycach zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf (3,36MB)

PDFUchwała Nr XXX/252/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 kwetnia 2017 r - zmiana (2) PGN.pdf (2,89MB)

PDFUchwała Nr XXVI/222/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2016 r - zmiana PGN.pdf (2,95MB)


PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - tekst ujednolicony

PDFPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - tekst ujednolicony.pdf (5,10MB)
 


Data publikacji: 30-11-2015 14:22
Data modyfikacji: 23-03-2021 08:36
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg