x
Wyszukaj w serwisie
x

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Głubczyce

Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego (ZOBACZ)


Zgodnie z zapisami uchwały od 1 listopada 2017 r. (Uchwała nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw) na terenie województwa opolskiego wprowadzono zakaz spalania:

 

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla
  • mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3mm
  • paliw stałych, produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych
  • paliw stałych, produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3mm jest większa niż 15%
  • drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%

 

Ponadto zgodnie z podjętym rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe, Dz. U. poz. 1690) od 1 lipca 2018 r. niemożliwy będzie zakup i montaż kotłów (o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW) innych niż spełniające wymogi emisyjne przynajmniej 5 klasy zgodnie z normą EN 303-5:2012.

 

Wprowadzenie ograniczenia na poziomie centralnym pozwoli ograniczyć przyrost instalowanych pozaklasowych urządzeń na paliwo stałe, tym samym umożliwi samorządom skuteczną realizację działań naprawczych.

 

Więcej informacji na stronie:

http://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2016/10/2018-r.-Program-ochrony-powietrza-dla-wojew%C3%B3dztwa-opolskiego.pdf


UM 20180411 WFOŚ Doradztwo energetyczne (7).jpeg

Niska emisja i odnawialne źródła energii. Jak podnieść efektywność energetyczną w gminie? – doradzano w Urzędzie Miejskim w Głubczycach


W ramach kontynuacji spotkań na terenie gminy Głubczyce realizowanych w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, w dniu 11 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Głubczycach, sołtysi wsi Gminy Głubczyce i przedstawiciele spółek gminnych spotkali się ze specjalistą ds. doradztwa energetycznego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Tematem spotkania edukacyjno-informacyjnego była niska emisja i odnawialne źródła energii. Przedstawiono również zasady realizacji projektu doradztwa energetycznego.

Co to jest projekt doradztwa energetycznego?

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE to projekt partnerski finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) ze
środków Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w ramach I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki".

Jego celem jest stworzenie ogólnopolskiej sieci wysoko wykwalifikowanych doradców energetycznych, świadczących nieodpłatne usługi doradcze w regionach w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

 

 


UM Niska emisja dla szkół 0001.jpeg


Urząd Miejski w Głubczycach w roku szkolnym 2017/2018 (miesiąc październik 2017 r. i luty 2018 r.) zorganizował dla uczniów placówek oświatowych na terenie Gminy Głubczyce tj. szkół podstawowych, spotkania edukacyjne w zakresie niskiej emisji i odnawialnych źródeł energii.

 

Spotkania edukacyjno-informacyjne zostały przeprowadzone przez specjalistów do spraw doradztwa energetycznego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w ramach ogólnopolskiego projektu doradztwa energetycznego pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

 

Podczas zorganizowanych specjalnych lekcji uczniowie dowiedzieli się m.in. co to jest niska emisja, jakie są jej zagrożenia oraz jakie są odnawialne źródła energii i ich zasady funkcjonowania. Spotkania miały również charakter warsztatów, w których uczniowie brali czynny udział w obsłudze specjalnie przywiezionych modeli urządzeń wytwarzających energię odnawialną.

 

 


PREZENTACJA PLANU I PROGRAMU DLA GMINY GŁUBCZYCE

PPTXPGN i PONE dla Gminy Glubczyce.pptx
 PDFPROJEKT - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Głubczyce.pdf

JPEGProjekt - Program Ograniczenie Niskiej Emisji (PONE) dla gminy Głubczyce.jpeg

PDFInformacja o przystąpieniu do opracowania PGN.pdf

DOCXankieta dla mieszkańców Gminy Głubczyce.docx
RTFankieta dla mieszkańców Gminy Głubczyce.rtf
PDFankieta dla mieszkańców Gminy Głubczyce.pdf

 

DOCXankieta dla przedsiębiorstw Gminy Głubczyce.docx
RTFankieta dla przedsiębiorstw Gminy Głubczyce.rtf
PDFankieta dla przedsiębiorstw Gminy Głubczyce.pdf
 

PPTprezentacja-PGN.ppt
 


PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI (PONE)

PDFUchwała Nr XXIII/197/16 Rady Miejskiej w Głubczycach - Program Ograniczenia Niskiej Emisji.pdf

PDFUzasadnienie do przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PONE dla Gminy Głubczyce.pdf
PDFPodsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PONE dla Gminy Głubczyce.pdf
PDFZałacznik Nr 1.pdf
PDFZałącznik Nr 2.pdf
PDFZałącznik Nr 3.pdf
PDFZałącznik Nr 4.pdf
PDFZałącznik Nr 5.pdf
PDFZałącznik Nr 6.pdf


PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN)

PDFUchwała Nr XXIII/196/16 Rady Miejskiej w Głubczycach - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf

PDFUzasadnienie do przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowiska PGN dla Gminy Głubczyce.pdf
PDFPodsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PGN dla Gminy Głubczyce.pdf
PDFZałącznik Nr 1.pdf
PDFZałącznik Nr 2.pdf
PDFZałącznik Nr 3.pdf
PDFZałącznik Nr 4.pdf
PDFZałącznik Nr 5.pdf
PDFZałącznik Nr 6.pdf


ZMIANY PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

PDFUchwała Nr XXX/252/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 kwetnia 2017 r - zmiana (2) PGN.pdf

PDFUchwała Nr XXVI/222/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2016 r - zmiana PGN.pdf


PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - tekst ujednolicony

PDFPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - tekst ujednolicony.pdf
 


Data publikacji: 30-11-2015 14:22