x
Wyszukaj w serwisie
x

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu utworzono Fundusz pożyczkowy

logotypy.jpeg

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy zainteresować Państwa naszą ofertą niskooprocentowanych pożyczek dla przedsiębiorców należących do sektora MŚP – sektor małych i średnich przedsiębiorców.

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu utworzono Fundusz pożyczkowy ze środków przekazanych w wyniku podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn. „Ochrona środowiska szansą rozwoju sektora MSP w województwie opolskim - utworzenie funduszu pożyczkowego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.2 "Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości”. Projekt realizowany jest od dnia 1 stycznia 2010 r., a środki przekazane Funduszowi na jego realizację przeznaczone są na pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

W gospodarce sektor MŚP odgrywa główną rolę w zakresie przedsiębiorczości, innowacji i zatrudnienia jednak zdecydowanie najczęściej stoi przed ścianą niedoskonałości rynku w pozyskiwaniu pożyczek, kredytów czy dotacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom proponujemy podjęcie współpracy, która daje szansę unowocześnienia i rozwoju Państwa przedsiębiorstwa. Wiemy jak ważnym elementem w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem jest optymalizacja ponoszonych kosztów, dlatego też proponujemy podjęcie działań, które zapewnią komfort zarówno techniczny jak i finansowy.

Mamy nadzieję, iż przedstawiona oferta w pełni odzwierciedla Państwa potrzeby i spełnia wszelkie oczekiwania.

Zawsze z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości pod nr tel. 77 45 45 891 wew. 129, 149, 150, 103. Wszelkie pozostałe informacje i dokumenty dotyczące pożyczki można znaleźć na naszej stronie internetowej www.wfosigw.opole.pl w zakładce „Pożyczki dla przedsiębiorców - MŚP”.

Rodzaj przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o pożyczkę

 • należący do kategorii mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców;
 • posiadający siedzibę na terenie województwa opolskiego na działalność lub realizację inwestycji oraz przedsięwzięć nieinwestycyjnych na terenie województwa opolskiego;
 • przedsiębiorcy spoza województwa opolskiego na realizację inwestycji oraz przedsięwzięć nieinwestycyjnych na terenie województwa opolskiego.

Przeznaczenie pożyczki

 • pożyczki udzielane są na cele inwestycyjne i nieinwestycyjne bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej przez wnioskodawcę;
 • pożyczka nie może być udzielona na zakupy o charakterze konsumpcyjnym a także na inwestycje objęte wsparciem ze środków europejskich, zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej” dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości,  wprowadzonych wersją nr 4 z kwietnia 2012 r.  (dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą z dnia 16 lipca 2009 r. z późniejszymi zmianami;
 • pożyczka może być udzielona na zadanie spełniające „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

Oprocentowanie pożyczki

 • oprocentowanie pożyczek jest wg zmiennej stopy procentowej w wysokości stopy bazowej, określanej przez Komisję Europejską dla PL, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo o marżę ustaloną przez WFOŚiGW w Opolu po dokonaniu oceny sytuacji finansowo - ekonomicznej Pożyczkobiorcy oraz poziomu prawnych zabezpieczeń i aktualnie wynosi:

od 3,5 % w skali roku

 • oprocentowanie pożyczek udzielonych w ramach pomocy de minimis jest wg zmiennej stopy procentowej w wysokości 0,82 stopy bazowej, określanej przez Komisję Europejską dla PL, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej:

2,5% w skali roku   

jednakże oprocentowanie nie może być niższe niż 2,5% w skali roku.

Ø     Fundusz nie pobiera prowizji i opłat od udzielanych pożyczek.

Wysokość pożyczki

 • maksymalna kwota udzielonej pożyczki wynosi 700 000,00 zł netto;
 • minimalny wkład własny wynosi 5 % kosztu przedsięwzięcia netto;
 • koncentracja kapitału w ramach udzielanych pożyczek u jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 1 150 000 PLN, jednakże jednorazowa pożyczka udzielana na cele inwestycyjne i nie inwestycyjne bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej nie może być większa, niż 500 000 PLN.

Okres spłaty pożyczki

 • maksymalny okres spłaty pożyczki (łączny okres pożyczkowy - liczony od dnia wypłaty I raty pożyczki) wynosi:
 • na cele inwestycyjne zakupowe (maszyn, urządzeń, pojazdów, ciągników, wyposażenia lokali, biur i gabinetów) - 60 miesięcy;
 • na cele inwestycyjne: budowa, przebudowa i remont budynków i budowli oraz zakup nieruchomości wraz z remontem - 120 miesięcy;
 • na cele nieinwestycyjne obejmujące zakup materiałów i surowców związanych z nowo uruchamianą produkcją lub powiększeniem jej skali w wyniku realizowanej inwestycji - 36 miesięcy.
 • karencja w spłacie rat kapitałowych nie dłuższa niż 6 miesięcy, liczona od terminu uzyskania efektu rzeczowego przedsięwzięcia, określonego w umowie.

Zabezpieczenie pożyczki

 • obowiązkową formą zabezpieczenia spłat należności z tytułu pożyczki jest weksel własny „in blanco” pożyczkobiorcy opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pojedynczo lub w formie spółek osobowych - weksel własny „in blanco” opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez osobę fizyczną lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, poręczony przez małżonków tych osób;
 • wymagana jest dodatkowa forma zabezpieczenia wybrana spośród zabezpieczeń określonych w „Regulaminie udzielania pożyczek dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw”.

Wniosek o pożyczkę

 • Fundusz udziela pożyczek na wniosek pożyczkobiorcy, sporządzony według określonego wzoru (Wzór wniosku o pożyczkę wraz z załącznikami określa Zarząd Funduszu i jest on dostępny na stronie internetowej lub w biurze Funduszu);
 • wnioski opracowane wg wzoru są rozpatrywane na bieżąco;
 • maksymalny okres od momentu złożenia prawidłowo sporządzonego i kompletnego wniosku o pożyczkę do dnia podjęcia decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki wynosi 30 dni.

Przeznaczenie pożyczki – przykłady

 • na zakup maszyn, urządzeń, pojazdów i ciągników;
 • na zakup nieruchomości wraz z remontem;
 • na budowę, przebudowę i remont budynków i budowli z dociepleniem ścian i dachów, wymianę okien i drzwi  – termomodernizację;
 • na infrastrukturę techniczną – sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne;
 • na wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest i unieszkodliwienie azbestu;
 • na modernizację źródeł ciepła, w tym również z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej;
 • na zakup wyposażenia lokali, biur i gabinetów;
 • na zakup materiałów i surowców związanych z nowo uruchamianą produkcją lub powiększeniem jej skali w wyniku realizowanej inwestycji;
 • na zakup produktów i towarów handlowych związanych z rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej.

Kontakt:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53, 45-018 Opole

www.wfosigw.opole.pl

Zespół Funduszy Pożyczkowych MŚP (FP)

Bogusława Konczewska-Podsiadlik – tel. 77 45 45 891 wew. 149; e-mail: ,

Marzena Bagińska – tel. 77 45 45 891 wew. 129; e-mail: ,

Mariola Mańczyńska – tel. 77 45 45 891 wew. 150; e-mail: ,

Małgorzata Oleksiewicz – tel. 77 45 45 891 wew. 103, e-mail: ,

 

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można składać w siedzibie WFOŚiGW w Opolu

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15

 

Szczegółowe warunki udzielania pożyczek określa „Regulamin udzielania pożyczek dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw” a do spraw nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie warunki wynikające z „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

Data publikacji: 31-03-2015 12:57
Data modyfikacji: 31-03-2015 12:59
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg