x
Wyszukaj w serwisie
x

Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości i Rolnictwa

SPRZEDAŻ DZIAŁEK

Sposób załatwienia:

Wniosek strony.

Informacja z Wydziału Komunalno - Inwestycyjnego w/m o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego.
Od 1.01.2004 r. plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego stracił ważność. Ustalenie przeznaczenia nieruchomości w planie ustalane jest w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zarządzenie Burmistrza o sprzedaży gruntu.

Ogłoszenie przetargu na prace geodezyjne w formie zapytania o cenę wykonania robót.

Zlecenie ustalenia granic i ewentualnego podziału działki.

Ogłoszenie przetargu na wycenę w formie zapytania o cenę wykonania robót.

Wykonanie wyceny przez rzeczoznawcę.

Obwieszczenie po dokonaniu wyceny z podaniem informacji do prasy o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży.

Kompletowanie dokumentów tj.;
- wystąpienie do Sądu Rejonowego o odpis z Księgi wieczystej
- wystąpienie do Starostwa Powiatowego
Wydział Geodezji wypis z rejestru gruntów.

Ogłoszenie I przetargu łącznie z podaniem informacji do prasy.

Protokół z przetargu i zatwierdzenie przetargu oraz podanie do publicznej wiadomości na okres 7 dni, kto został nabywcą.

Protokół uzgodnień i ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej.

Sprawdzenie dokonania wymaganych wpłat przez kupującego przed zawarciem umowy notarialnej i odprowadzenie ich do kasy fiskalnej lub wydanie faktury VAT.


SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH NA RZECZ NAJEMCY

Sposób załatwienia

Wniosek strony
do wniosku należy dołączyć;
- umowa najmu
- zaświadczenie z Zarządu Budynków Komunalnych o zobowiązaniach finansowych
- zaświadczenie o wysokości zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej (ZBK) bądź oświadczenie strony o niezapłaceniu kaucji mieszkaniowej
- dowody osobiste małżonków
- wniosek strony o sposobie zapłaty za nabywany lokal
- informacja o ulgach kombatanckich

W przypadku braku któregokolwiek z załączników Wydział wystąpi o uzupełnienie braków.

Informacja z Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego w/m o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego.
Od 1.01.2004 r. plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego traci ważność, ustalenie przeznaczenia nieruchomości będzie ustalone na podstawie studium.

Zarządzenie Burmistrza o sprzedaży lokalu.

Wezwanie do dokonania wpłaty zaliczki na poczet wyceny lokalu i gruntu.

Ogłoszenie przetargu na wycenę w formie zapytania o cenę wykonania robót.

Wykonanie wyceny przez rzeczoznawcę oraz pomiar inwentaryzacyjny pozostałych mieszkań.

Obwieszczenie po dokonaniu wyceny z podaniem informacji do prasy o przeznaczeniu lokalu do zbycia.

Kompletowanie dokumentów tj.;
- wystąpienie do Sądu Rejonowego o odpis z Księgi wieczystej
- wystąpienie do Starostwa Powiatowego
Nadzór Budowlany o wydanie zaświadczenie o samodzielności lokalu
Wydział Geodezji wypis z rejestru gruntów
- informacja o stanie środków finansowych na funduszu remontowym

Po terminie obwieszczenia spisany jest protokół uzgodnień i ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej.

Sprawdzenie dokonania wymaganych wpłat przez kupującego przed zawarciem umowy notarialnej i odprowadzenie ich do kasy fiskalnej lub wydanie faktury VAT.


DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB WYKREŚLENIA WPISU
 

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Przed wypełnianiem wniosku CEIDG-1 zapoznaj się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania i przygotuj niezbędne dane takie jak PESEL, NIP, adresy i rodzaje planowanej działalności gospodarczej.

Aby wyszukać kody działalności gospodarczej i pobrać wnioski przejdź do CEiDG.

 

WYDAWANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ


Wymagane dokumenty:

1. wniosek zawierający:
- imię i nazwisko lub nazwę podmiotu gospodarczego,
- siedzibę podmiotu gospodarczego
- obszar prowadzenia przewozów
- termin ważności zezwolenia
2. kserokopię świadectwa kwalifikacji,
3. kserokopię świadectwa legalizacji taksometru,
4. kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej,
5. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON
6. kserokopię zaświadczenia i nadaniu numeru NIP

Opłaty administracyjne: za wydanie licencji na okres:
- od 2 do 15 lat - 200 zł
- od 15 do 30 lat - 250 zł
- od 30 do 50 lat - 300 zł

Termin i sposób załatwienia: Decyzję wydaje się w ciągu 30 dni. Termin uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków.

Miejsce złożenia wniosku: Urząd Miejski ul. Niepodległości 14 48-100 Głubczyce (pok. 2 - sekretariat).


WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU LUB POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY

Wymagane dokumenty:

Wniosek do Burmistrza o udzielenie zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych winno zawierać:
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona i nazwiska i adresy zamieszkania,
- oznaczenie rodzaju zezwolenia,
- numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
- przedmiot działalności gospodarczej,
- adres punktu sprzedaży
- adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

Załączniki:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

1. Dla nowych zezwoleń stosuje się następujące opłaty:
- 525 zł za sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
- 525 zł za sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu
- 2100 zł za sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu
Opłatę za korzystanie z nowych zezwoleń uiszcza się przed wydaniem tych zezwoleń.

2. Dla zezwoleń wydawanych jako przedłużenie istniejących zezwoleń stosuje się następujące opłaty:
a) dla przedsiębiorców, których obrót napojami alkoholowymi nie przekroczył:
- 37.500 zł dla napojów o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa opłata wynosi 525 zł
- 37.500 zł dla napojów o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyłączeniem piwa) opłata wynosi 525 zł
- 77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu wynosi 2100 zł
b) dla przedsiębiorców, których obrót napojami alkoholowymi przekroczył progi wymienione w pkt. 2 lit "a" opłata wynosi:
- 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży dla napojów o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa
- 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży dla napojów o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyłączeniem piwa)
- 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży dla napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu

Opłaty naliczane są proporcjonalnie do okresu ważności zezwoleń.

Dodatkowe informacje: Na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia.

Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Termin i sposób załatwiania: Decyzję wydaje się w ciągu 30 dni. Termin uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków.

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miejski ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce (pok. 2 - sekretariat parter).

Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Dodatkowe informacje:
Do wydania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych niezbędna jest pozytywna opinia Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Od Postanowienia Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc.


ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW HOTELARSKICH

Wymagane dokumenty:

podstawą założenia karty ewidencyjnej obiektu jest:

- zgłoszenie innego obiektu, w którym świadczone są usługi hotelarskie

zgłoszenie winno zawierać:
- określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie
- nazwę i adres obiektu
- informacje o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług wraz z podaniem czasu trwania sezonu
- liczbę miejsc noclegowych

Załączniki:
- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, wydane przez właściwy Urząd Statystyczny
- odpis z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Opłaty: nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku: Urząd Miejski ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce (pok. 2 - sekretariat)

Data publikacji: 14-07-2011 12:22