x
Wyszukaj w serwisie
x

Obwieszczenie o XXVIII RM

O B W I E S Z C Z E N I E

                        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE XXVIII SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na  dzień  15 lutego 2017 roku o godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

  

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.,
  2. przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej w Pietrowicach w Przedszkole w Pietrowicach.,
  3.  określenia kryterium naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Głubczyce jest organem prowadzącym.,
  4. ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głubczyce.,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok..

5. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej, Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych stałych komisji Rady Miejskiej.

6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce,  8 luty 2017 r.

 

 

Data publikacji: 09-02-2017 11:28