x
Wyszukaj w serwisie
x

Obwieszczenie o XXVII Sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

                        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE XXVII SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na  dzień  25 stycznia 2017  roku o godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1.  zmian w budżecie na 2017 rok.,
  2.  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2028.,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Głubczyce.,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie    
    międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce, 18.01.2017 r.  

 

 

Data publikacji: 20-01-2017 09:44